Adatvédelmi tájékoztató

Az Ébredés Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

Az Ébredés Alapítvány a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti. Megalakulásunktól kezdve arra törekszünk, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan feldolgozzuk és biztonságosan tároljuk. Kizárólag a partnereink engedélyével és csak a legszükségesebb adatokat (felhasználónév, e-mail cím, születési adatat pedig csak személyes felköszöntés céljából) gyűjtjük, azt harmadik félnek nem adjuk tovább.

 

Jelen dokumentum az 

Ébredés Alapítvány (székhely: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.)

adatkezelési tájékoztatója.

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Az e-mail címe és adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően adatkezelési tájékoztatónkat megismerte és elfogadta.

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó frissítés: 2018. október 5.

  • Adatkezelő megnevezése

Ébredés Alapítvány
Székhely: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.
Levélcím: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.

E-mail: imargit@bibliaszov.hu
Telefon: +36 (28) 452-334

Honlap: www.bibliaszov.hu 

  • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az Ébredés Alapítvány által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, a 2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről (a teljes szöveg elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv)

  •  A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

III.1. Az adatkezelés célja
Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amiben félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. A hozzájárulás megszerzése során az érintettet kifejezetten figyelmeztetni kell a beleegyezés önkéntességére.

Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy (bejelentés) nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges.

A nyilvántartási célú adatkezelés az Infotv.-ben, a Civil törvényben, továbbá más jogszabályokban, valamint az Ébredés Alapítvány Alapító Okiratában és szabályzataiban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

III.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez tájékoztató levél vagy ismertető kiadvány kiküldése céljából.

A felhasználónév a webbolt adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
Az e-mail cím az Ébredés Alapítvány és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja.

III.3. Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat az Ébredés Alapítvány az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az imargit@bibliaszov.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, a hírlevelekről bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat.
Továbbá, ha Ön tájékoztató levelet kap tőlünk e-mailben, úgy minden esetben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni.

Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Ébredés Alapítvány és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – az Ébredés Alapítvány köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 (nyolc) évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz kizárólag az Ébredés Alapítvány illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

  • Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

IV.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Ébredés Alapítvány erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Alapítvány irodavezetője, illetve az Ébredés Alapítvány számviteli feladatait ellátó személy a kiállított számlák adatai esetén.

IV.2. Adatbiztonsági intézkedések

Missziónk az Ön által megadott személyes adatait a Biblia Szövetség Egyesület bérelt szerverén, valamint az Ébredés Alapítvány saját adatbázisaiban, az Ébredés Alapítvány székhelyén (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.) tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához az Ébredés Alapítvány más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az alapítványunk székhelyén tárolt adatbázisok jelszóval védettek, így gondoskodva arról, hogy az ön személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

  • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

V.1. A tájékoztatás kérelméhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Ébredés Alapítványtól, hogy az alapítvány  tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli.

Az Ébredés Alapítvány az Ön kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

V.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Ébredés Alapítvány módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Ébredés Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

V.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Ébredés Alapítvány törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további e-mail tájékoztatók küldését, úgy az összes, Ön által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
Az Ébredés Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

V.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy az Ébredés Alapítvány bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

  • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levélcím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 1 391-1400, Fax: +36 1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ébredés Alapítvány a fent meghatározott célokkal kezelje az ön személyes adatait.