Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Biblia Szövetség Egyesület (később: Egyesület)

2119 Pécel, Kálvin tér 2/b

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), a 2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről (a továbbiakban: Civil törvény), az egyéb vonatkozó jogszabályokkal, valamint az Egyesület Alapszabályával és egyéb szabályzataival összhangban kell értelmezni. 

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szabályzat célja, hogy:

 1. a) biztosítsa az Egyesület tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését,
 2. b)  az Egyesület által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat,
 3. c) a magánszemélyek egyesületi nyilvántartásának, valamint egyéb egyesületi nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódóan meghatározza az egyesületi nyilvántartások vezetésének rendjét,
 4. d)    meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyesület valamennyi tisztségviselőjére és munkavállalójára, tagjára és az egyesületi rendezvények résztvevőire és szerződéses partnereire.

 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesületnél folytatott valamennyi papír alapú és elektronikus adatkezelésre.

– A Szabályzat alkalmazása során az Infotv.-ben meghatározott fogalom-meghatározások az irányadók.

 

ADATKEZELŐ

Megnevezése: Biblia Szövetség Egyesület

Székhelye és levelezési címe: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b

Telefon/fax: 06/28/452334

E-mail címe: bsz@bibliaszov.hu

Honlap: www.bibliaszov.hu

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

– Akinek adatát az Egyesület kezeli, annak az Egyesület biztosítja, hogy kezelt adataihoz hozzáférjen.

– Az érintett tájékoztatást kérhet az Egyesülettől a személyes adatok kezeléséről, kérheti azok helyesbítését – illetve jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – azok törlését, és törvényi felhatalmazásra tiltakozhat adatai kezelése ellen.

– A valóságnak meg nem felelő adatot az Egyesület helyesbíti, ha az érintett a szükséges adatokat rendelkezésre bocsájtja.

– Törölni kell a kezelt adatot, ha azt a bíróság vagy hatóság rendeli el, ha jogellenes az adat kezelése, ha az adat téves, hiányos és ez nem orvosolható, ha az érintett azt – a jogszabályban rögzített adatkezelési kötelezettség kivételével – kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának jogszabályi határideje lejárt.

– Az adat helyesbítéséről vagy törléséről az érintetten kívül mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti.

– Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt írásban tájékoztatni kell az Infotv. 20. §-ában foglaltak szerint.

– Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

Ha a tiltakozás jogszerű, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti és értesíti mindazokat, akiknek adatot továbbított.

– Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott adatkezelői döntéssel, a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában foglalt módon – bírósághoz fordulhat.

ADATÁLLOMÁNYOK ÉS ADATKEZELÉS

 

– Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amiben félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. A hozzájárulás megszerzése során az érintettet kifejezetten figyelmeztetni kell a beleegyezés önkéntességére. 

– Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy (bejelentés) nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges

– A nyilvántartási célú adatkezelés az Infotv.-ben, a Civil törvényben, továbbá más jogszabályokban, valamint az Egyesület Alapszabályában és szabályzataiban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

 

– Az Egyesületen kívülre személyes adat továbbítása csak az érintett hozzájárulásával lehetséges, kivéve:

 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján,
 • a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény adatvédelmi rendelkezései alapján,
 • egyéb jogszabályi előírás alapján.

– Minden adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni.

 

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÉSZTVEVŐI ADATAINAK KEZELÉSE

 

Bizonyos egyesületi rendezvény, program résztvevőiről az Egyesület személyes adatot kezel és tárol, az adatkezelésre, tárolásra a Szabályzat megfelelő részeit és a jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Az adatközlés önkéntességét feltételezni kell. A szükséges személyes adatok meg nem adása, egyéb okból történő elmaradása esetén az egyesület az érintett személyt a rendezvényről, programról kizárhatja.

Meghirdetett tömegrendezvényen (ilyen a csendesnap, konferencia, csendeshét, családinap stb.) a Biblia Szövetség Egyesület hang- és képfelvételt is készíthet, amit saját célja megvalósításához felhasználhat. Erre vonatkozó közlést a meghirdetéskor közzé kell tenni. Vélelmezni kell, hogy részvételével minden érintett személy ezt a közlést elfogadta és ehhez beleegyezését adta.

Érzékeny adatot az Egyesület ebben az esetben sem hozhat nyilvánosságra.

 

EGYESÜLETI TAGOK ÉS MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

 

– Az Egyesület természetes személy tagjaira, valamint munkavállalóira vonatkozó adatkezelést – figyelemmel az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontjára – nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

– Az Egyesület természetes személy tagjai, valamint munkavállalói személyi iratainak és adatainak kezelését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Infotv., a Civil törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kell ellátni.

– Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a tagsági viszony, illetve a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, valamint azt követően keletkezik, és a természetes személy tag vagy a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

A természetes személy tagoktól, illetve a munkavállalókról csak a tagsági viszonnyal, illetve a munkaviszonnyal összefüggő adat tárolható. Az érintettől csak olyan nyilatkozat vagy adatlap kitöltése kérhető, ami személyiségi jogait nem sérti.

A munkaviszonnyal összefüggésben az Egyesület nyilvántartásokat vezet, különösen személyi anyagok, egészségbiztosítási ellátások nyilvántartása, magán-nyugdíjpénztári nyilvántartás, fizetési jegyzékek, járulék-nyilvántartások, számfejtési anyagok, bérfeladások, bérátutalások, statisztikai jelentések, személyi jövedelemadó nyilvántartások, OEP elszámolások, adó- és járulékbevallások, kiküldetési rendelvények nyilvántartása, hivatali célra saját gépkocsi használat nyilvántartása.

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyi iratokat, egyéb papír alapú nyilvántartásokat az Egyesület hivatalos helyiségében, zárható szekrényben kell tárolni, megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek. Az elektronikusan tárolt adatok esetén is gondoskodni kell az adatvédelemről.

A személyi iratokat az illetékes ügyintéző a munkavégzéshez szükséges mértékben használhatja. Az iratokba a munkáltatói jogkör gyakorlójának is joga van betekinteni.

A munkaviszonnyal kapcsolatos személyi irat, dokumentum kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át, illetve tértivevényes ajánlott küldeményként az érintett lakcímére postázandó.

– Az Egyesülethez bármilyen formában tagfelvételi vagy álláskeresési stb. céllal eljuttatott önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Tagfelvétel vagy alkalmazás hiányában a személyes adatokat törölni kell.

– Az egyesületi nyilvántartás a magánszemély tagok alábbi adatait tartalmazza:

 • nevet
 • lakcímet
 • telefon/fax számot
 • Email címet
 • születési adatot, édesanya nevét
 • foglalkozást
 • adóazonosító jelet
 • gyülekezete megnevezését
 • felekezeti megnevezését

– Az egyesületi tagok nyilvántartása nem nyilvános.

– Az egyesületi tag adatait törölni kell tagsági jogviszonya megszűnését követő nyolcadik év végén.

 

A Szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.

 

Dr. Makrai Tibor elnök s. k.