BESZÁMOLÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRŐL, ELNÖKSÉGI JELENTÉSSEL

A Biblia Szövetség Egyesület elnöksége – a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokra tekintettel – március 17-i döntésével értesítette a küldöttgyűlést, hogy az előzetesen, az éves program szerint 2020. március 28-ra, péceli helyszínre meghirdetett küldöttgyűlést különleges eljárással javasolja megtartani.

Az elnökség 2020. április 26-án a küldöttgyűlésnek az eljárási rendről tájékoztatást adott, és azt a szavazásra jogosultaknak – ahhoz az Egyesített szavazólapot is mellékelve – az internetes elérhetőségük ismeretében elektronikus úton, vagy ennek hiányában postai úton (felbélyegzett válaszboríték mellékletével) kiküldte.

A különleges eljárásra az elnökség a 2020. 03. 27 – 2020. 04. 14. időszakot javasolta a küldöttgyűlésnek.

A szavazatszámláló bizottság megállapítása szerint:

– jogosult volt a küldöttgyűlésen szavazni 57 személy,

– határidőre beérkezett szavazat 48,

– ebből 48 volt érvényes szavazat.

A küldöttgyűlés határozatképes és eredményes volt.

Az elfogadott fontosabb küldöttgyűlési határozatok:

 

01/20 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés – tekintettel a korona­vírus jelentette járványveszélyre, és a hatósági intézkedésekre – megállapítja, hogy a személyes jelenléttel 2020. március 28-ra meghirdetett küldöttgyűlés nem tartható meg. A küldöttgyűlés, mint legfőbb döntéshozó szerv akként határoz, hogy az egyesület előző évi tevékenysége, gazdálkodása lezárásához, ez évi működése fenntartásához különleges eljárású küldöttgyűlést kell tartani. A különleges eljárás elektronikus, illetve amelyik küldöttnél ez nem lehetséges, akkor postai közvetítéssel megszervezett gyűlést jelent. A küldöttgyűlés szűkített napirendi ponttal, tárgyalás tartása nélkül, határozathozatali eljárással működik. A küldöttgyűlés szavazási (eljá­rási) időtartamként a 2020. 03. 27 – 04. 14. időszakaszt, határozati időpontként, amikor a jegyző­könyvet lezárja, a 2020. 04. 14. napot határozza meg. A küldöttgyűlésen való jelenlétet kell igazolni a szavazólapot visszaküldött, azon önmagát névvel azonosított, szavazásra jogosított személynek.

A határozattervezetet elfogadta: 48 személy, elvetés és tartózkodás nem volt.

 

04/19 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A 2019. évről készített elnökségi beszámolót a küldöttgyűlés elfogadja, annak megjelentetését az egyesületi médiában – szerkesztett formában – elrendeli.

A határozattervezetet elfogadta: 48 személy, elvetés és tartózkodás nem volt.

 

05/19 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról készített és benyújtott beszámolókat, a mérleget, a közhasznúságra vonatkozó jelentést elfogadja, az OBH-hoz a beszámoló beküldését elrendeli. Az egyesület működését segítő gazdálkodást 44.319 ezer Ft bevétellel, 32.984 ezer Ft kiadással, 14.014 ezer Ft záróegyenleggel, a Kiss B. Júlia Alap működését 44 ezer Ft bevétellel, 1.008 ezer Ft kiadással, 56.095 ezer Ft záróegyenleggel jóváhagyja.

A határozattervezetet elfogadta: 47 személy, elvetés nem, viszont 1 tartózkodás (Vinczéné Kecskeméti Ildikó) volt.

 

06/19 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Egyesület Felügyelő bizottsági jelentését köszönettel tudomásul veszi, és megköszöni a bizottsági tagok és a beszámolók készítőinek lelkiismeretes munkáját.

 

07/19 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a 2020. év gazdálkodásának költségvetés tervezetét a beterjesztett módon, azaz a működési gazdálkodást 23.401 ezer Ft bevételi, 33.240 ezer Ft kiadási és 4.175 ezer Ft évzárási, a Kiss B. Júlia Alap gazdálkodását 2 ezer Ft bevételi, 1.010 ezer Ft kiadási és 55.087 ezer Ft évzárási egyenleggel jóváhagyja. A költségvetés végrehajtásánál, különös tekintettel a kiadások tételeire, a gondos gazda szemlélet fokozott érvényesítését kéri, az egyesületi tagokat pedig bíztatja, hogy segítsék adományaikkal a működés anyagi hátterének biztonságos megalapozását!

A határozattervezetet elfogadta: 46 személy, elvetés nem, viszont 2 tartózkodás volt.

 

08/19 KGY (20.04.14.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés, az Alapszabályban, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondására kapott felhatalmazással a 2019. évi tagsági díjat nem fizető egyesületi tagok tekintetében nem él. Döntését a jelenlegi korlátozott lehetőségekkel (személyes adatokat a küldöttek ebben az eljárási módban nem kezelhetnek), a postai befizetés esetleges nehézségével, illetve az egyéni bevételek várható beszűkülésével indokolja.

A határozattervezetet elfogadta: 48 személy, elvetés és tartózkodás nem volt.

 

A Biblia Szövetség 2019. évi gazdálkodásának beszámolója ITT ismerhető meg.

 

 

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!

 

A Biblia Szövetség történetében immár a 31. számvetésre gyülekeztünk össze. Egyrészt, hogy számba vegyük mindazt, amivel Isten az előző esztendőben elhalmozott bennünket, másrészt, hogy előre is nézzünk, és újra tudatosítsuk magunkban legfontosabb feladatunkat!  

 

Elsőként szeretnénk áttekinteni a lelki helyzetet.

 

A média naponta tájékoztat bennünket a világban történő bajokról: háborúkról, menekültek ezreiről, akik a szebb jövő reményében hagyják el hazájukat, indulnak árkon-bokron át a világ jobbnak tartott felébe. Látjuk, hogy mennyi hazugsággal van átszőve a világ; fenyegetnek a vírusok, és ráadásul keresztyéneket ölnek templomokban vagy azon kívül a hitük miatt, mindeközben multimilliomosok igyekeznek – nem csekély nehézségek árán – civil szervezeteik révén ún. nyitott társadalmakba szervezni az emberiséget. S akkor még nem is említettük a közvetlen környezetünkben (lakóközösségben, munkahelyen, esetleg gyülekezetben) vagy a személyes, netán a családi életben tapasztalható szenvedést, feszültséget, rendetlenséget, békétlenséget, félelmet és szeretetlenséget.

 

Természetes vágyunk, hogy szeretnénk ezektől a szembeötlő vagy a felszín alatt lévő nyomorúságoktól megszabadulni, és vágyunk a dolgok jobbra fordulására, a szabadulásra, békességre, igazi boldogságra. Egyszóval: vágyódunk a megváltásra! S éppen ezért roppant fogékonyak vagyunk mind arra, aki-ami megváltást ígér! S ilyenekben nem szűkölködünk!

 

Elárasztanak bennünket az önjelölt messiások, akik fennen hirdetik, hogy őket követve, emberi erőfeszítéssel kiküszöbölhető mindaz, ami rossz, zavarkeltő, valamint elérhető a szép, boldog, békességes, kiteljesedett, szenvedésmentes élet.

 

Vannak, akik egyenesen „világmegváltást” ígérnek! Három példát idéznék:

(A) Első a „nyílt társadalom” ideológiája (szekuláris vallás), aminek képviselői azt ígérik, hogy ha felszámoljuk a nemzetek határait, magukat a nemzeteket, ill. az őket alkotó család intézményét, ha összekeverjük a különböző vallású-nyelvű-kultúrájú embereket egy abszolút, korlátlan szabadságban, akkor előbb-utóbb elérjük a megváltott állapotot: a szép új világot!

(B) A második példa: egyes technokraták azt ígérik, hogy az ún. transzhumanista megoldások (gépek és emberi szervezetek egybeillesztése) által sikerül biztosítani – az emberiség ezt vállaló tagjainak – az emberi képességek korlátlanságát, ill. végső soron a halál elkerülését. „… a 21. század közepére a halhatatlan kiborgok népe fog keveredni a halandó emberekkel, akik olyasformák lesznek, mint manapság az amishok… A halhatatlan humanoidoknak nem lesznek gyermekeik. Zéró születés, zéró halál, a halhatatlan társadalom programja, mint Jean-Christophe Rufin Globalia c. regényében.”

(C) Végül a harmadik példa az ún. zöld mozgalom, aminek hangadói azt ígérik, hogy ha rájuk hallgatnunk, akkor egy gyökeres civilizáció- ill. kultúraátalakítás által a természeti környezetünk megváltható minden bajtól, ill. biztosítható a jóléte, és ez a mi jólétünket is jelenti.

 

Vannak, akik nem világmegváltást, csak az egyén megváltását ígérik. Ha előbb három példát mondtam, itt hadd említsek négyet:

(A) A materialisták azt hirdetik, hogy a sok pénz birtoklása hatalmat jelent, és ezáltal a betegségektől, szenvedéstől, haláltól meg lehet szabadulni. Sokan hisznek ennek, s az anyagiaktól remélik, hogy minden rosszat kiküszöbölhetnek az életükből, és megnyerhetik az egészséges, örömteli „megváltott” földi életet.

(B) A misztikusok azt hirdetik, hogy aki a meditáció-relaxáció útján követi őket, az megszabadul a stressztől, szorongástól, és eléri a boldogságot és teljes békét.

(C) A humanista pszichológusok azt ígérik, hogy az ő ún. boldogság-terápiájukat követve magyar gyerekek és felnőttek milliói megszabadulnak a boldogtalanságtól, és elérik a földi élet teljes boldogságát (Bagdi Bella, Bagdy Emőke).

(D) A politikusok egy része pedig ugyancsak azt ígéri, hogy csakis őket követve megszabadulhatunk a fennálló rezsimtől, s ezzel együtt minden bajtól, és elérhetünk a földi mennyországba, együtt az EU-val. Számos ember hisz ezeknek az ígéreteknek, és egy-egy adott politikai erőtől (párttól) reméli a megváltást, mert ők adják meg, hogy az emberek megszabadulhatnak a lét értelmetlenségének érzésétől, és értelmet nyerhet földi életük.

 

Nos, rá kell mutatnom arra, hogy az említett megváltást ígérő emberek, csoportok javaslatai a múltban már rendre hamisnak bizonyultak, és semmi kétségünk afelől, hogy a jövőben is annak fognak bizonyulni, annál is inkább, mert az új ötletek csupán a régi (már bukott) világmegváltók némiképp felújított javaslatai. Akármilyen igazságos, békés új világ ígéretével csábítottak a náci, árja vagy a kommunista ideológia hírnökei, mind csúfos bukást éltek át.

S milyen nagy ígéretei voltak a 60-as, 70-es évek nagy generációjának, ám ők is zsákutcába jutottak.

Sajnálattal látjuk, hogy az újabb generáció túlnyomó része nem hajlandó tanulni pórul járt eleik intő példájából. Pedig minden jel arra mutat, hogy ezen önjelölt messiások hazugok. Hiába a doktori cím, a magas beosztás, a nagy hangerő alkalmazása, a népes rajongó tábor gyűjtése: a világ még sincs tele megelégedett, boldog, kiegyensúlyozott megváltott személyekkel. A világot nem árasztják el a boldog családok, közösségek, népek. A természet világa is csak nyög és sóhajt, és a megváltás után vágyódik. A megváltó eszmék, pártok, emberek, ideológusok tömege nem váltott meg senkit a bajoktól, szenvedésektől, nyomorúságoktól, haláltól, és nem volt képes célt, értelmet, boldogságot, békességet hozni se egyének, se családok, se népek életébe.

Koncz Zsuzsa egyik dalában (A város felett) arról énekelt, hogy „Van még ki rosszkedvűen ébred, Van még, ki holtvágányon áll, Van még, ki gátlásoktól szenved, Van még, ki megváltásra vár.” Igen, ilyenek milliószámra vannak. Ámde az, hogy „várnak” a megváltásra, sok esetben már nem igaz. Ugyanis sokan annyiszor csalódtak a nagy ígéretekben, hogy már nem várnak semmire. Ha erről hallanak, csak rezignáltan, mély kétségbeeséssel legyintenek. Számukra nincs igazság, minden viszonylagos, ők maguk mentesek minden mély gondolattól, irtóznak is az ilyenektől, felszínesek, és csakis kifelé élnek. Médiafüggők, akiket a média úgy manipulál, ahogy csak akar! Percemberkék, akik tipikus fogyasztók: számukra csak az itt és most létezik, a még elérhető és még több élvezetre törés, hogy közben feledjék szenvedéseiket, s várják a „megváltó” halált.

Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek Benneteket arra, hogy mi, ebben a megváltásra szoruló, arra vágyó vagy már nem is vágyó világban arra szövetkeztünk, hogy a Biblia, mint Isten Igéje alapján hirdetjük – írásban és szóban –, hogy Isten létezik! Hirdetjük, hogy ő eredetileg tökéletesnek alkotta a világunkat, és benne az első emberpárt. Hirdetjük, hogy a Sátán ösztökélésére ősszüleink fellázadtak Alkotójuk ellen a megistenülés reményében. Ezen tettük óta az emberiség tagjai – minket is beleértve – alapvetően ugyanazt művelik: Istent elutasítjuk, önmagunkat istenítjük; énközpontúan (öntörvényűen, önmagukat megvalósítóan, önszeretőként) élünk és nem Isten-központúan. Hirdetnünk kell, hogy ezzel súlyosan megsértjük Istent: joggal haragszik ránk, és joggal vagyunk büntetése alatt, ami hol így, hol úgy ér utol bennünket! Mert a bajok, amiktől annyira szeretnénk megváltatni, egytől-egyig a bűn miatti, igazságos isteni büntetés megnyilvánulásai. Csakhogy a bűn miatti megannyi nyomorúságból nem menekülhetünk meg emberi erőfeszítéssel vagy összefogással, hiszen nincs lehetőségünk az önmegváltásra.

Hirdetnünk kell, hogy egyvalaki váltott meg minket, mert nem adatott az ég alatt más név, csak Jézus neve! Ő jött közénk, és vette magára bűnünket és annak minden földi és örökké tartó igazságos büntetését a keresztfán. Ott és akkor elvégezte a megváltás művét: Elvégeztetett! S miután meghalt, harmadnapra feltámadt, és visszatért a mennybe. Nekünk őt kell hirdetnünk, aki az egyének és az emberiség számára adatott egyedüli Megváltó. Ugyanakkor nem elég újra informálni róla az embereket, s így a szemük elé állítani dicsőségben, hanem szükséges szeretettel felszólítani őket, hogy higgyenek ebben a Jézusban, bízzák rá magukat, és kövessék a Bibliából megismerhető akaratát, mert csak így részesülnek a megváltásban. Bizonyos kincseket azonnal megkapnak: Istennel megbékéltek, az ő fiai-lányai lesznek, megigazíttattak, részesültek a Szentlélekben, örök életük van, szabadok a bűn kényszerítő erejétől, és így szentül élhetnek, de bizonyos kincsekből csak az Úr által szabott időpontban részesülhetnek. Sok esetben együtt kell szenvednünk a hitetlen emberekkel, nem mentesülünk nehéz események alól, betegség, szegénység, üldöztetés szakadhat ránk, s még meg is halhatunk. Mindenesetre Jézus Krisztus egy napon dicsőségben visszatér majd e világra, és visszatérése napján részesít minket és az egész teremtett világot a megváltás teljességében. Dicsőséges testben feltámaszt majd a halálból, ami már nem lesz kiszolgáltatva betegségnek, romlottságnak, halálnak. Sőt, azon a napon az első ég és föld elmúlnak tűzben, de Jézusunk új eget és földet teremt, melyben minden és mindenki ővele ill. Istennel áll majd tökéletes harmóniában. Eljön a nap, amikor kiteljesedik a megváltás, amit Jézus kivívott a kereszten, és megvalósul mindaz, amit csak és kizárólag őneki köszönhetünk. Mi a dolgunk? Az, hogy a hamis messiások világában hirdessük az egyetlen igaz Megváltó Jézust, és hívjuk hitre és hozzátérésre az embertársainkat!

 

Nem azt kell hirdetnünk, amit a neoliberális és neoevangélikál keresztyénség nagy egyetértésben hirdet, hogy ti. be kell állnunk a világmegváltás művébe – harcolunk az igazságosságért, békéért, szabadságért –, vagyis a francia felvilágosodás alapértékeiért, valamint a régi és újbaloldali ideológia legfőbb értékeiért. Nem az a dolgunk, hogy a keresztyénségnek ezzel a megtévedt felével karöltve csatlakozzunk a rendíthetetlenül utópista balliberális értelmiségihez, és a rájuk épülő politikai hatalomhoz, hogy aztán együttes erővel igyekezzünk a világ jobb hellyé alakításában, avagy keresztyén nyelvezettel kifejezve: „Isten Országává” változtatásában! Nem arra küldettünk el, hogy ún. missziói gyülekezetté transzformálva gyülekezeteinket, kiindulópontjai legyünk a világ- és társadalom átalakításának, a kultúra megváltoztatásának, hogy mire Jézus Krisztus visszatér, akkorra a világot már-már az Isten Országa küszöbére juttassuk, s így adjuk át azt – végső tökéletesítésre – Jézusnak. Nem erre küldettünk! Hanem Jézus evangéliumának hirdetésére, az ő, egyedüli megváltóként való meghirdetésére, és arra, hogy hitének követésére hívjuk az embereket.

Mindeközben – ezt akár mondanom se kellene – igyekeznünk kell egyéni, családi, közösségi életünkben demonstrálni, hogy Jézus valóban megváltó! Ő valóban megváltott minket, és ezért szabad családjainkban az ő rendje szerint élni férjként és feleségként, szabad szerinte valóan nevelni a gyerekeinket. Szabad ellentmondanunk a bennünk élő bűnnek, a hatalomvágynak, a dicsvágynak, a gyűlöletnek, a félelemnek, a bosszúvágynak. Szabad ellentmondani a Sátánnak, és igent mondani Jézusnak! Szabad nemet mondani az istentelen embervilág divatjainak, és szabad Jézusnak engedve szólni, cselekedni! Szabad Jézusért szenvednünk és viselnünk érte a keresztet! Szabad közösségeinkben szeretetben szolgálni egymásnak karizmáinkkal! Szabad szeretni felebarátainkat a világban: munkatársainkat, vezetőinket, népünket! Sőt, még az ellenségeinkhez is szabad szeretettel fordulnunk! Jézus megváltott, ezért éljünk megváltottként! Nietsche, a nagy istentagadó joggal mondta: megváltottabbnak kellene kinézniük a keresztényeknek, ha azt akarják, hogy higgyek Megváltójukban. Nos, Jézus valóban megváltott minket! És ő nemcsak megváltott, hanem Urunkként velünk van Lelke által. Hát járjunk vele, és igyekezzünk szentül élni! Beszéljünk Jézus kizárólagos megváltói voltáról, és láttassuk is, hogy ő valóban megváltott minket! Így válhatunk szóval és tettel, egyénileg, de közösségeinkben is a megváltásnak és egyedüli Megváltónknak hírnökeivé ebben a megváltást mindenhol kereső, de sehol és senkiben nem találó embervilágban. Az apostolokat követve mutassuk fel őt, a világ egyedüli reménységét:

Ez ama kő, amit ti, építők megvetettetek, amely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek közt az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk!” (ApCsel 4,11-12)

 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Testvérek!

 

A következő részben egyesületünk működésről adunk beszámolót.

 

A 2019. évi programtervünket az 1Tim 4,10 bibliai verssel alapoztuk meg: „Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük…” Most hálás visszatekintéssel számolhatunk be mind arról, amit megtehettünk az előző esztendőben.

 

2019-ben központi szervezésű rendezvényeink száma 48 volt, a körzeti rendezvényekkel ez a szám a kétszázat közelítette.

 

– Első helyen kell kiemelnünk a Biblia Szövetség megalakításának 30. évfordulójára emlékező hálaadó csendesnapunkat, amire szeptember 21-én került sor székházunkban és a péceli református templomban.

A délelőtti templomi istentiszteleten dr. Cs. Nagy János, délután Alföldy-Boruss Dezső, a záró alkalmon pedig Sipos Ete Zoltán szolgált igehirdetéssel népes hallgatóság előtt. Az igei táplálék mellett önkéntesekből szervezett ének- és zenekar, valamint orgonamuzsika tette emlékezetessé és ünnepélyessé az alkalmat. A gyönyörködtető zenei programot Alföldy-Boruss Csilla szervezte, szolgáltatta a tőle megszokott igényességgel. A külföldi testvérszervezetek részéről a németországi és svájci Bibelbund nevében Thomas Jeising köszöntése hangzott el. Az ebédszünetben szabad téren is felállított könyvsátor üzemelt, a szendvicsebéd, az ajándék sütemény, gyümölcs és szörpök fogyasztása mellett a gyönyörű időjárás a testvéri kapcsolat építésére kitűnő alkalmat teremtett. A gyermekekre – a szomszédos református óvoda területén – önkéntes gyermekfelügyelők vigyáztak.

Hálásan emlékezünk vissza az évfordulóra, amikor – egyesületünk hitvallásához méltóan – az Ige szólalhatott meg többféle hangon, és ami sok-sok testvér odaadó munkálkodása révén valósulhatott meg. Az előkészítésben és lebonyolításban több mint kilencven önkéntes segítő vett részt. Hisszük, hogy ez nem csupán a résztvevőknek szolgált áldásul, hanem legalább annyira azoknak is, akik újból megtapasztalhatták, milyen öröm testvéri közösségben szolgálni az Úrnak.

– Egyesületünk bekapcsolódhatott a tavaszi, debreceni református egységnapi rendezvénybe, ahol két tanácstagunk pódiumbeszélgetésen tehetett bizonyságot a biblikus teremtésről. A Piac utcán felállított egyik faházban pedig harminc önkéntes segítségével huszonhétezer szórólapot oszthattunk ki, amiben kilenc témában evangéliumi alapüzeneteket fogalmaztunk meg. Nyolc lelkész testvérünk pedig a személyes beszélgetésben, lelkigondozásban segített.

 

– 2019 nyarán 32 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk a Lajta folyó ausztriai szakaszától indulva a Mosoni-Dunára. Programonként 45-60 fiatal vett részt a tavaszi, illetve őszi csendesnapon és a BSz szilveszteren. Ezeknek – mint minden egyéb rendezvényünknek – elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az igével való ismerkedés, a közös éneklés, de az ismerkedés, barátkozás és a szolgálatra készülés is.

 

– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek Pécsre terveztük a képzést, a helyszín az utolsó napokban meghiúsult, így péceli központunk lett a helyszín gazdag lelki programmal, kirándulással, többek között az augusztus 20-i székesfehérvári program megtekintésével.

 

– A vezetők és önkéntes szolgatársak márciusban ismét több napot tölthettek el közös ügyeink megbeszélésével és felkészüléssel a szolgálatokra.

 

– Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli tábort 16 résztvevővel. Ez a program közvetlen környezetünk, Pécel számára is lehetőség az evangélium megismertetésére, hiszen 7 péceli hányatott sorsú kislány volt résztvevője a tábornak. A közöttük szolgáló hat testvérünk az evangéliumot olyan kislányokkal ismertethette meg, akiknek csekély a lehetősége, hogy más módon találkozzon a Biblia örömüzenetével.

 

– 30 (+), azaz a harmincadik életévüket betöltött fiatal felnőttek rendezvényein hitükben erősödhettek és egymással ismerkedhettek. Tavaly az évi két csendesnap, a kirándulások gazdag áldást kínáltak a résztvevőknek. Sajnos a nyári galyatetői csendeshetet és a szilveszter környékére tervezett közös programot le kellett mondanunk.

 

– Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek, teológusok, s ebben az esztendőben a részvételi lehetőséget megnyitottuk az érdeklődő presbiterek, gyülekezeti munkások számára is. A 2020. évben is megszervezzük ezt a konferenciát, amikor is az időszerű etikai kérdésekkel foglalkozunk majd.

 

– Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak péceli központunkba, ahol nem csak pedagógusok voltak a résztvevők, mivel a konferencia célja a keresztyén világnézet erősítése. Jeles eseménye ennek a rendezvénynek egy közös kirándulás szervezése is, ami most a vácrátóti botanikus kert volt, ahol korábbi bibliaiskolásunk, a botanikus kert munkatársa ismertetett meg bennünket a bibliai növényekkel.

 

– Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székházunkban, Mátraházán, illetve Berekfürdőn tartottunk egy-egy csendeshetet.

 

– Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeknek szerveztünk igen izgalmas témákról csendesnapot. Kétszer a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezet, háromszor pedig a Bp. Hold utcai reformátusok vendégeiként, ahol értékes előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések biztosították a lelki programot.

 

– Májusban ismét megszervezhettük péceli székházunkba egyesületünk Protestáns Teremtéskutató körének genezis konferenciáját, ahol a vezető előadó Helmut Welke külföldről érkezett, de különböző szakterületekről magyarországi előadókat is meghallgattunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy számos fiatalt is érdekelt az elhangzott téma. Helmut Welke több vidéki gyülekezetet is felkeresett, ahol előadását szintén élénk érdeklődés kísérte.

 

– Az észak-írországi testvéri kapcsolatunkat erősítette 13 fiatal szolgatársunk, akik a Kells-i presbiteriánus gyülekezetben gyermekek között szolgáltak egy hétig, és a páratlan szeretettel megszervezett vendéglátás során, szabadidejükben megismerkedhettek a gyülekezettel és az országrész számos nevezetességével.

 

– Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január, június, július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon folyik az oktatás. A 2018-19. tanév végén 8 hallgató oklevéllel végzett, az első évfolyamon 24, a másodikon 28 személy számára állítottunk ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az oktatáson való részvételt igazolja. A 2019-20-as tanév első évfolyami létszáma 33, a másodiké 22, és több hallgató hiánypótló tanórákat is teljesít.

 

– Júniusban családi napot tarthattuk 150 fő feletti résztvevővel.

 

– Csendesnap volt Budapesten kétszer (a békásmegyeri, illetve a pasaréti reformátusok vendégeiként, illetve Debrecenben a Mester utcai református templomban, Miskolcon a Református Egyházkerület Székházában, Nyíregyházán, a Kálvin téri református templomban, Mátészalkán, a Kertvárosi Református Gyülekezet Északi templomában és Nyékládházán, a reformátusok vendégeiként.

 

– A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente szervezett hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, a kéthetente tartott észak-magyarországi, nyíregyházai, a havonta rendezett szatmár-beregi, lengyeli és a negyedévente megtartott vas-zalai, budai, Közép-Duna-Tisza közi, valamint az évente legalább egyszer szervezett békési, mátrai és Somogy-tolnai körzetek rendezvényéről, csendesnapjáról.

 

– A Biblia Szövetség Tanácsa és Elnöksége 2019-ben háromszor ülésezett, a meghozott határozatokról a Biblia és Gyülekezet folyóiratban beszámoltunk.

 

– Habár ebben az esztendőben történt, de fontossága miatt tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy az Elnökség az MTI Országos Sajtószolgálat elektronikus felületén megjelentette nyilatkozatát a keresztyéneket ért támadáshoz. Honlapunkon a nyilatkozat elérhető, folyóiratunkban is elhelyezzük.

 

– A Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 900-900 példányban jelent meg, honlapunkon késleltetett lehetőséggel (azaz az utolsó szám kivételével) elektronikus formában is olvasható.

 

– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című sorozatunkat 2019-ben négy előadással bővíthettük.

 

– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (www.bibliaszov.hu), többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé híreinket, tanulmányainkat, programjainkat. Honlapunk február utolsó hetétől megújult formában olvasható, köszönjük az azt hónapok óta lelkesen fejlesztő testvéreink lelkiismeretes munkáját.

 

– Az elmúlt év őszén – immár harmadszor – igés, családi tervezőnaptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot sikeresen értékesítettük.

 

– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt két éve tettük elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen egyesületi használatra szántuk, de szívesen ajánljuk gyülekezeti, közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, de az elkészítés, a megjelentetés támogatására adományt szívesen fogadunk. Most már megvásárolható az énekeskönyv négyszólamú hangszeres kíséretét támogató kottás Zengjen hálaének!

 

– Örömmel adunk hírt arról, hogy az Országos Bibliaiskola Alapítvány az elmúlt esztendőben a BSz használatába adott 40 db tanulóasztalt és 100 db kényelmes konferencia széket. A Tanács javaslatára az Elnökség határozott 10 db 20 éve használt asztal és több mint 100 db zöld színű vasvázas szék lecseréléséről, amit ajándékként szívesen átad keresztyén szervezeteknek szolgálati célra. Köszönjük az Alapítványnak az átadott bútorokat, szeretnénk azokat áldásul használni programjainkon.

 

–  Szintén egy fontos beruházás az, amiről még tájékoztatunk. Az elmúlt napokban lehetőségünk volt 4 db légkondicionáló berendezést beszereltetnünk épületünkbe, ami elsősorban a nyári konferenciák résztvevőinek teszi elviselhetővé a kánikulai napokat. A szerelés milliós nagyságrendű tétel, jelentős adományokat kaptunk a berendezések vásárlásának és beépítésének támogatására, de hálásan köszönjük, ha további adomány is érkezik majd.

 

Áttekintés népmozgalmi adatainkról.

 

A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2020. február 28-án 566 személy.

Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a 3 testvérünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egyesületbe. Legyen lelki otthonuk a Biblia Szövetség, álljanak be azok közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek szép harcát! Képviseljük közösen a gyülekezetben, társadalomban világkormányzó Urunkat!

 

Az eltelt egy évben 2 személy kérte tagsági jogviszonya megszüntetését.

 

Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi felmondással 15 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya 2019. év júniusában. Sajnáljuk, hogy ezek a korábbi tagtársaink a belépési nyilatkozat aláírásával az evangélium hirdetésére, a közös szolgálatra, a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt kötelezettségük ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.

 

Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.

 

A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma (a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 159 személy volt, az önkéntes munkával eltöltött idő 7.769 óra, az önkéntes munka értéke 7.234.880,- Ft volt.

 

Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvérekre, illetve szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltámadásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyülekezetüknek és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!

Akik jelen beszámoló készítéséig elhunytak:

Bakos Józsefné (1929) Mátészalka, dr. Bárdi Lászlóné (1939) Budapest, Bárdy Ferenc (1925) Budapest, Becsei Tamás (1933) Budapest, dr. Bustya Dezső (1935) Marosvásárhely, Dóka Sára (1924) Hajdúböszörmény, Donovál Ferencné (1931) Komló, Faragó Bertalanné (1930) Budapest, Gulyás Imre (1928) Budapest, Jakab Lajosné (1941) Kaba, Jenei Józsefné (?) Nyírmártonfalva, Kuluncsits László (1947) Szigetszentmiklós, Lázár Sándorné (1919) Budapest, Lepsényi Lajosné (1925) Érd, Marczis László (1927) Noszvaj, Marschalkó Gyula (1921) Budapest, Matók Sándorné (1923) Karácsond/Petőfibánya, Nerada Mátyás (1940) Budapest, Siller J. Kálmánné (1949) Budapest, Szabó Albert (1928) Debrecen, Szalontai Árpádné (1928) Pápa, Üski Jánosné (1928) Kisnamény, Vári Antalné (1921) Vámospércs, Vigh Jánosné (1933) Budapest.

 

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben szolgáló testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy nem tagként, de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással, adománnyal, kétkezi munkával vagy szervezéssel segítették a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.

 

Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével buzdítjuk a BSz tagságát a Krisztust visszaváró lelkes szolgáló életre: „Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcossá fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” (2Tim 2,4-5)

 

Pécel, 2020. március 26.

 

(A beszámolóban a lelki helyzet áttekintését Sipos Ete Zoltán főtitkár írta, a szervezeti működésről, népmozgalmi adatokról az összeállítást – a Tanács kiegészítő javaslatait figyelembe véve – az Elnökség tagjai készítették.)