2018. évi küldöttgyűlés

1804 kuldottgyulA Biblia Szövetség Egyesület (később: BSz) küldöttgyűlését, Pécelen, a BSz székhelyén tartottuk 2018. április 7-én. Levezető elnöke dr. Makrai Tibor a BSz elnöke volt, a kezdő áhítaton (Jelenések könyve 5. fejezete alapján) Sípos Ete Zoltán főtitkár szolgált. Kiemelte a szakasz nagy kérdését: ki méltó a pe­csét felnyi­tására, Isten üdvterve hátralevő részeinek kivitelezérése – vagyis kinek a kezében van a világ történelme? Júda oroszlánja, az Isten báránya, Jézus Krisztus méltó erre, mert ő győzött. Ezért az egész mindenség magasztalja őt. Nagy kegyelem számunkra, hogy már most bekap­csolódtunk a Bárány dicséretébe. A Biblia Szövetségben sincs másra szükségünk, mint hogy Jézust lássuk a maga dicsőségében.
Az áhítatot személyes bizonyságtétel követte, Kiss Andrea, szövetségünk fiatal tagja Jézus Krisztus kegyelmes munkájáról beszélt, ami az ő életét teljesen megváltoztatta és megajándékozta testvéri közösséggel, és új célt, tartalmat adott számára.

A küldöttgyűlés hatvankét tárgyalási és szavazati joggal ren­del­kező tagja közül negyvenheten, tárgyalási jogosultsággal ren­del­kező huszonhat személyből pedig huszan vettek részt az aktív munkában.
A tartalmas napirend számtalan fontos tárgyalási és határozat­hozatali témát terjesztett a küldöttek elé. Az elnökségi beszámolót például tartalmas beszélgetés követte, hasonlóan az Alapszabály­módosítást, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondását és a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót is. A küldöttgyűlés tárgyalt arról, hogy a titkárral – az alapszabálymódosítás szerint – a munka­viszonyt felmondja, a továbbiakban feladatai egy részét vállalkozási tevékenységként végzi, és meghallgatta a Felügyelő bizottság (kép­viselte Móréh Tamás elnök) jelentését a BSz gaz­dálkodásáról.
A küldöttgyűlés az elnökségi jelentést, a gazdálkodásról készült beszámolót, az Alapszabály módosítását és a tagsági jogviszony egye­sület általi felmondására vonatkozó határozatot, valamint
a költségvetést és a titkári munkára vonatkozó határozatot egyhan­gúlag fogadta el, az utóbbi kettőnél a titkár – érintettség okán – nem szavazott.
A háromnegyedórás ebédszünetet követően a Biblia Szövetség médiájáról (folyóirat, honlap, kiadványok), valamint a kapcsolattartásról volt szó (vezette és áttekintő előadásban adott tájékoztatást dr. Viczián Miklós, Margit István az Ébredés Alapítványról és kiadványairól beszélt, dr. Mikolicz Ákos pedig bemutatta a BSz honlapját), amit igen aktív beszélgetés követett. Majd Mikolicz Boglárka vetítettképes beszámolóban mutatta be a nyári angol nyelvű tábort.
A záróáhítaton Tamás Balázs a 2Kor 2,1-4 versei alapján kiemelte, hogy Pál apostolban hasonló gondolat munkált, mint Jeremiás prófétában: fontos számára a korintusi gyülekezet, hogy visszatérítse őket az igazsághoz. Mindezt szeretetből teszi. Ha valaki igazán bemutatta, hogy mit jelent szeretni az embert, az maga Krisztus. Arra hívattunk mi is, hogy az igazságot képviseljük ebben a világban, ugyanakkor nem mindegy, hogyan tesszük ezt. Bátorítás ez a szakasz, hogy a mai keresztyének is ezzel a lelkülettel képviseljék az igazságot.
A küldöttgyűlés részletes programja fél ötkor zárult, de még hosszú ideig folytatódott a barátkozás, ismerkedés.
A BSz elnöksége köszöni a küldöttgyűlésen résztvevők aktív és építő javaslatát, segítségét és az előkészítésben, szervezésben és a külső feltételek (terítés, főzés, tálalás, takarítás, regisztráció stb.) megteremtésében szorgoskodók munkáját.

*

Küldöttgyűlési határozatok
– 04/18. számú: Az elnökség 2017-es évről készített beszámolójáról
– 05/18. számú: A küldöttgyűlés a 2017-es év gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.452.461,- Ft nyitó; 35.041.469,- Ft bevételi és 35.037.288,- Ft kiadási és 2.963.250,- Ft záróegyenleggel, az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet sze­rint elfogadja. A felügyelőbizottság 2017. évre vonatkozó jelentését tudomásul veszi és elfogadja.
– 06/18. számú: A küldöttgyűlés az egyesület Alapszabályát a kö­vetkezők szerint módosítja, és elrendeli az Alapszabály módosítással történő egybeszerkesztését, majd annak a nyilvántartó bírósághoz megküldését. Végrehajtásért felel a titkár.
Az Alapszabályból törlésre kerül (idézőjeles szakasz):
12. § e) pontja (a titkárra vonatkozó bekezdésnél, az utolsó előtti mondat): „Feladatát az egyesületnél alkalmazottként látja el.”
Az Alapszabály kiegészül (idézőjeles szakasz):
12. § a) bekezdés a következő mondattal egészül ki: „Felada­tukat önkéntes munkával végzik, a küldöttgyűlés határozatával dönthet arról, hogy bármelyik elnökségi tag az Alapszabályban meghatározott ügyvezetői feladatát ettől eltérően, egyéb, jogsza­bályban meghatározott jogviszony-forma szerint végezze.”
Az Alapszabály kiegészül 33.§-sal: „A 2018. április 7-én módosított Alapszabály a bírósági bejegyzéssel lép hatályba.”
Szakaszmegjelölés nélküli szövegként a – Módosításokkal egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2017. április 08-ai küldöttgyűlés határozata alapján. – mondatban a keltezés megváltozik: „2018. április 07-ei”
A keltezés megváltozik: „Pécel, 2018. április 07.”
– 07/18. számú: a titkár munkaviszonyának felmondásáról és bizo­nyos alapszabályban meghatározott feladatok vállal­ko­zóként végzéséről
– 08/18. számú: A küldöttgyűlés a 2018-as év költségvetését 2.963.250,- Ft nyitó egyenleggel, 28.470.100,- Ft tervezett bevétellel, 31.300.000,- Ft kiadással, 133.350,- Ft tervezett záróegyenleggel elfogadja.
– 09/18. számú: ld. a folyóirat más helyén!

*

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
A következőkben röviden összefoglaljuk egyesületünk elmúlt évi tevékenységét.
2017-ben a központi és körzeti szervezésű rendezvényeink száma megközelítette a kétszázat.
– Kiemelten és első helyen szükséges emlékeznünk a reformáció 500. évfordulójára szervezett hálaadó és emlékező ünnepi csendesnapunkra. A péceli református, evangélikus gyüle­kezetek, az egyesületi székház és annak szabadtéri része,
illetve az önkormányzat által térítésmentesen átengedett helyiség volt a rendezvény helyszíne. A megtelt péceli református templomban a nyitó istentisztelettel kezdődött az ünnepi program, amit egy, a Bibliáról szóló előadás követett, s ugyanott szolgált az alkalomra szerveződött énekkar és zenekar is. A közös ebédet követően hét szekcióban, csoportos foglalkozáson dolgoztuk fel a nap témaköreit, amelyeken megemlékeztünk a reformáció legjelentősebb tanításairól,
illetve megvitathattuk azok rendkívüli időszerűségét. A záró istentiszteletet megelőzően ismer­tettük a hitvalló nyilatko­zatot, buzdítottuk a résztvevőket az ahhoz történő csatla­kozásra. Hálás szívvel emlékezünk vissza az ünnep számtalan áldására, a szeretetteljes, testvéri légkörre. Köszönjük az Úrnak a gazdag programot, az igehirdetőknek, előadóknak
a lelkiismeretes felkészülést, a számtalan szorgos kezet,
a kielégítő ellátást.
– A Szeged-Újszegedi és a Péceli református gyülekezet a reformáció 500. évfordulójára megszerkesztette és megjelentette Hitvalló nyilatkozatát, amit a Biblia Szövetség tagjainak mi is elküldtünk, bíztatva mindenkit, hogy ha egyet ért annak tartal­mával, és kész elkötelezni magát az Úrral való kapcsolat megerősítésére, akkor aláírásával is fejezze ki ezt a szándékát. Egyesületünkhöz több mint ötszáz személy küldte el csatla­kozási szándékát, és a BSz Tanácsa és Elnöksége is egyhangúlag döntött egyesületünk csatlakozásáról. Tudomásunk van arról, hogy több gyülekezet presbitériuma is hasonló határozatot hozott, vezetőik, a lelkészek és gondnokok, illetve presbiterek még ebben a hónapban találkoznak, amikor számba veszik a kö­vetkező időszak közös szolgálati, ill. kapcsolattartási lehe­tőségeit.
A BSz tagjait pedig bíztatjuk, engedjék, hogy a nyilatkozat
tartalma számukra a folyamatos megújulás eszköze legyen!
Emlékeztessen bennünket hívő keresztyén őseink bátorságára, a hitvalló keresztyén életre, a folyamatos szolgálatra!
– 2017 nyarán 34 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk
a Maros folyó egyik erdélyi szakaszára. 45-60 fiatal vett részt
a tavaszi, ill. őszi csendesnapon, kiránduláson és a BSz Szilveszteren. A fiúk biciklis táborának bázisa Kismaroson, az egyik testvérünk nyaralójában volt. Ezeknek – mint minden egyéb rendezvényünknek – elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az igével való ismerkedés, a közös éneklés, de az ismerkedés, barátkozás és a szolgálatra készülés is.
– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek az erdélyi Sztánán szerveztünk továbbképzést. A gazdag lelki prog­ramot színe­sítette a sokak számára még ismeretlen Erdély felfedezése is.
– Vezetők és önkéntes munkatársak ismét több napot tölthettek el közös ügyeink megbeszélésével, felkészüléssel már ebben az esztendőben is, márciusban.
– Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli tábort. Az Úr különös ajándéka ez, hiszen többségüknek nincs lehetősége más módon megismerni az evangéliumot. Ez a prog­ram közvetlen környezetünk, Pécel számára is evangéliumi lehetőség, hiszen ebben az évben már tíz hányatott sorsú kislány lesz a vendégünk a városból.
– 30+ rendezvényeinken az egyedülálló idősebb fiatalok ismer­kedhettek egymással és épülhettek hitükben. A tavalyi évben már nem csak az évi két csendesnap és kirándulások, hanem
a nyári galyatetői csendeshét és a szilveszteri, közösen eltöltött négy nap is gazdag áldást biztosított a résztvevőknek.
– Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek, teológusok. A hazai, erdélyi és kárpátaljai lelkipásztorok az öt „sola”-val, annak időszerűségével és a Szentírást érintő aktuális témákkal foglalkoztak.
– Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak Gyulára. Az orvoskonferenciát meghirdettük, de megrendezése sajnos elmaradt. Mivel a pedagóguskonferencia meghatározó jelleg­zetessége már évek óta a keresztyén világnézet erősítése, ezen szívesen látott résztvevők a nem pedagógusok is, ezért sze­retnénk invitálni az orvosokat, közgazdászokat, jogászokat, mérnököket, illetve mindazokat, akiket érdekel mai világunk biblikus keresztyén szemléletű értelmezése az ebben az évben is Gyulára szervezett konferenciára. A program rövidesen elérhető lesz honlapunkon.
– Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székhá­zunkban, Mátraházán, ill. Berekfürdőn tartottunk egy-egy csendeshetet.
– Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeké volt
a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezeti terem, ahol értékes előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések biztosították a lelki programot.
– Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január, június, július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon folyik az oktatás. A 2016-17.tanév végén 6 hallgató oklevéllel végzett, az első évfolyamon 35, a másodikon 18 személy számára állítottunk ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az oktatáson való részvételt igazolja. A 2017-18-as tanév első évfolyami létszáma 46, a másodiké 21, és két hallgató hiánypótló tanórákat is teljesít.
– A júniusi és szeptemberi családi napot is megtarthattuk, mindkét alkalmon 150 fő feletti részvétellel.
– Csendesnap volt Budapesten kétszer, illetve Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyékládházán.
– A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente szer­vezett hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, a két­he­ten­te tartott észak-magyarországi, nyíregyházai, havonta rendezett szatmár-beregi és a negyedévente megtartott vas-zalai, budai, közép-duna-tisza-közi, a somogy-tolnai és mátrai, vala­mint az évente szervezett békési körzet rendezvényeiről, csendesnapjairól.
– Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 1000-1000 példányban jelent meg.
– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című sorozatunkat 2017-ben négy előadással bővíthettük.
– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (bibliaszov.hu), többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé híreinket, tanulmányainkat, programjainkat.
– Az elmúlt év őszén – immár másodszor – igés, családi tervező­naptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot néhány példány kivételével értékesítettük.
– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt is az előző esz­ten­dőben tettük elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen egyesületi használatra szántuk, de szívesen ajánljuk gyü­le­kezeti, közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, de az el­készítés, a megjelentetés támogatására adományt szívesen fogadunk. Köszönjük a BSz Tanácsának a tevőleges támogatást a megjelentetéshez, különösen is Móréh Tamás, Kéri Tamás és dr. Cs. Nagy János lektori munkáját. Erről a helyről is kiemelten köszönjük Benedek Csillának az anyaggyűjtést, a gépi kottázást, a kiadvány összeszer­kesztését!
Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a Zengjen hálaének korál­könyve már a nyomda kapujához közelít, s várhatóan a nyári csendeshetek közös énekléseihez jó segítség lesz.
– A németországi Morija keresztyén kiadó 400 példányt ajánlott fel terjesztésre a Biblia Szövetségnek „Az ősemberek titka” c. ifjúsági könyvéből. A felnőttek számára is sok fontos információt tartalmazó, teremtést valló könyv Egyesületünk több tagjának együttműködésével jött létre, ill. került el az olvasók­hoz. Már csak 50 példánnyal rendelkezünk. Köszönjük a Morija Kiadónak, hogy egy értékes könyvvel gazdagította a hazai kínálatot. A terjesztés bevételét a kiadó egyesületünknek ajándékozta.
*
Népmozgalmi adatainkról is rövid áttekintést adunk.
A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma (a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizony­ság­tevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 143 személy volt, az önkéntes munkával eltöltött idő 10.464 óra, az önkéntes munka értéke 8.338.500,- Ft volt.
A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2018. március 31-én 642 személy.
Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a hat test­vérünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egye­sületbe. Legyen lelki otthonuk a Biblia Szövetség, álljanak be azok közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek szép harcát!
Az eltelt egy évben hét személy kérte tagsági jogviszo-
nya megszüntetését, sajnáljuk testvéreink döntését, s azt kí­vánjuk, hogy ha bennünk valamiért csalódtak is, az Úrban ne csalódjanak!
Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi felmondással 143 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya 2017 májusban. Sajnáljuk, hogy ezek a korábbi tagtársaink a belépési nyilatkozat aláírásával az evangélium hirdetésére, a közös szolgálatra, a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt kötelezettségük ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.
Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.
Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvéreinkre, illetve szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltámadásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyü­le­kezetük tagjainak és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!
Akik elhunytak: Balogh Erzsébet (1924), Debrecen; Bányai Anna-Mária (1950), Arad (Románia); Endrédi Imréné (1927), Budapest; Gráf Egonné (1921), Budapest; dr. Hoffmeister Fe­rencné (1936), Budapest; Kiss Lajosné (1929), Debrecen; Korsós Ferencné (1927), Cegléd; Lipták Ágnes (1954), Budapest; Magyar Jánosné (1928), Gödöllő; Nyitrai Erzsébet (1935), Budapest; Petrománné Éles Erzsébet (1954), Tarcal; Pál József (1953), Fülek (Szlovákia); Pótor Imréné (1928), Őr / Mátészalka; Szőllőssy Lajosné (1929), Budapest; dr. Tárczy Ferencné (1930), Budapest; Turai Péter (1925), Fót; Veress Kálmánné (1928), Mátészalka.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben szolgáló testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy nem tagként, de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással, adománnyal, két­kezi munkával vagy szervezéssel segítették a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.
Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével kívánunk a BSz tagságára áldást: „Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Küldöttgyűlésen felolvasta: dr. Makrai Tibor elnök

*

Küldöttgyűlés kiegészítése: Hálásan emlékezünk a 2017. év angol nyelvű ifjúsági táborának áldásaira.