Beszámoló a Biblia Szövetség 2017. évi őszi csendesnapjairól

Három helyszínen, különböző időpontokban, de azonos programmal szerveztük őszi regionális csendesnapjainkat. Október első szombatján Debrecenben, a Mester utcai református templomban, november első szombatján Miskolcon, a Református egyházkerületi székházban, a másodikon pedig a Bp. Torockó téri református templomban a Küldetésről szólt Isten igéje.

– A kezdő áhítat Jézus küldetését (Jn 20,21; 17,1-8) mutatta be: Jézust – a világ teremtését megelőzően – elküldte az Atya, aki vállalta, és teljesítette azt. Élete az Isten dicsőségéről szóló bizonyságtétel volt, a kereszthalál a megváltást, a feltámadás az elveszett, kárhozatban élő ember számára az örök életet, küldetése az Isten előtti igaznak nyilváníttatást jelentette (szolgáltak: Vincze András, Lőrincz Attila, Szepesi László).
– A következő szolgálat az Egyház küldetését, a missziót (Mt 28,18-20, ApCsel 1,8) mutatta be: anya-szentegyház, aki kihordja az újszülöttet, hirdeti Isten ítéletét, hívogat az evangéliummal, az újszülöttet táplálja tejjel…, az egyháztörténetben mindig a gyülekezet végzi a missziót, egyéni küldetés nincs, csak a az egyház kiküldöttjeként, lásd: Pál, Barnabás… sub speciae aeternitatis, látni s láttatni a missziót… hogy tudják, ez egy hatalmas és nagyszerű munka… kiváltság, hogy ebbe belevont az Úr és feladatot ad, de ezt Jézus nélkül nem tudjuk teljesíteni: kegyelme, igazsága, ereje nélkül nem megyünk semmire… (szolgáltak: dr. Kállai Imre, Weber István).
– A délelőtti utolsó témánk az Egyház küldetése a szeretetközösség (1Jn 1,3) volt. Debrecenben és Budapesten csoportokban beszélgettünk erről, Miskolcon a szolgáló beszélt a szeretetközösségről. Jézus új parancsolatot hagyott ránk, hogy egymást szeressük. A régi parancsolatot az ember szeretetéről nem törölte el, de az új az többlet: ahogyan ő szeret bennünket, úgy kell egymást szeretnünk. Ez minőségi szeretet, ahogyan csak Jézus tud szeretni. Ez csak megváltottai számára ajándék (szolgáltak: Benedek Csilla, Alföldy-Boruss Dezsőné Kati, Vincze András, Sípos Aba Álmos, dr. Mikolicz Gyula).
– Ebéd után a küldetés teljesítésének akadályairól hallottunk: tudatlanság az üzenet felől, hangsúlyeltolódás a szociális munka felé, elvilágiasodás, lustaság, kényelemszeretet, szentségtelen élet, közöny, félelem… (szolgáltak: Alföldy-Boruss Dezső és Zila Péterné Marika).
– A befejező áhítat a küldetés végét, beteljesedését (Jel 21,1-5) mutatta be: Isten, az Egyház, ill. hívei szolgálata által gyűjti össze az új ég és új föld népét – az új világ társadalmát, amelyik őt – hatalmát, kegyelmét – fogja dicsőíteni… minden, ami az elsőhöz (földi léthez) tartozó, elmúlik… (szolgáltak: dr. Nagy Péter Mihály és Sípos Ete Zoltán).
Debrecenben a gyülekezeti énekkar is szolgált, Budapesten Földvári Tibor kísérte az énekeket. Hálásak vagyunk Istennek az elvett áldásért, a testvéri találkozásért, a szolgálat öröméért, a vendéglátó gyülekezeteknek, a körzeteknek a gazdag vendéglátásért.
Mellékelten bemutatjuk azt a levelet, amit az EMO (Evangéliumot Minden Otthonba) Alapítvány titkára, Sztanó Péter küldött a BSz-nek, s ebben példát ad a csendesnap(ok) egyik lényeges üzenetének gyakorlatáról.

***

„Hálás szívvel köszöntöm a Biblia Szövetség vezetőit, tagjait és mindazokat, akik részt vesznek a pasaréti csendesnapon. Hálával – először is Isten iránt, hogy 25 éve tartja, hordozza és használja az EMO szolgálatot az Ő országa építésében, terjesztésében. S hálával a Testvérek iránt, akik közül nem kevesen részesei voltak, s részesei ma is a missziónak, benne az EMO-nak is, imádságaikkal, adományaikkal és aktív részvételükkel. Hálásak vagyunk a Biblia Szövetségnek is a kezdetek óta tapasztalt segítségéért, az együttes szolgálat lehetőségéért.
A mai napon (is) a missziós mezőről köszöntjük a Testvéreket, a Tolna megyei Gyönk-ről, ahol a múlt szombaton és ma közel 700 otthont jártunk végig. Bizonyságot tettünk, Krisztushoz hívogattunk, s egy evangélizációs előadásra hívtunk meg mindenkit.
Mindannyian látjuk, tapasztaljuk a körülöttünk élő társadalomban az Isten nélküliség egyre ijesztőbb jeleit, keserű és mérgező gyümölcseit. Emberek, családok, közösségek, népek mennek tönkre. Mi, akik ismerjük Jézus Krisztust, aki egyedül támaszthat életet, mi mindannyian felelősek vagyunk, hogy mondjuk, hirdessük, felmutassuk – akár elfogadják ezt, akár nem.
Ezért is volt öröm számomra, hogy a Reformáció 500. évfordulójára rendezett reformációi emlékünnepen a Biblia Szövetség külön szekciót szánt a misszió kérdésének. Ugyanígy örömmel hallottuk, olvastuk a mai csendesnap témáját is. Ezért is gondoltam arra, hogy – ha már személyesen nem lehetek jelen – levélben fordulok a résztvevőkhöz.
Az EMO munkatársaknak Testvéreinkkel együtt meggyőződése, hogy Isten népének, Krisztus egyházának küldetése van ebben a világban, nem önmagáért létezik. Az elmúlt 25 évben mi is ebben a küldetésben igyekeztünk járni – mint ahogy sokan a Biblia Szövetség tagjai közül is, ki-ki a maga területén. Aki nem csak elméletben foglalkozik a küldetéssel, az tudja, hogy ma is érvényes Urunk megállapítása: „…az aratni való sok, a munkás kevés.” (Csak csendben teszem hozzá, hogy a vetnivaló is sok!)
A körülöttünk lévő világ lelki nyomorúságán túl elsősorban Urunk máig érvényes missziói parancsa mozdít bennünket. Ha megértettük, hogy küldetésünk van, akkor készüljünk és induljunk: menjünk, hívjunk, mondjuk, éljük! Jut mindenkinek tennivaló bőven!
Épp ezért kérjük mindazokat, akik Isten gyermekei, hogy tehetségükhöz, lehetőségeikhez képest kapcsolódjanak be tevőlegesen is a nagy küldetésbe. Így hívunk mindenkit az EMO szolgálatba is, innen az első vonalból.
Legyen áldott Urunk Istenünk, aki – hisszük – ma is keresi, megtalálja és megtartja az elveszetteket! Urunk adjon bölcsességet, világosságot, elszántságot és erőt a hívő népnek, vezetőknek, mindannyiunknak, hogy ebben a kritikus korszakban betölthessük Krisztustól kapott küldetésünket! „Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát…” (Ef 6,18-19)
Szolgatársi köszöntéssel, imádsággal: Sztanó Péter”
(Aki az EMO szolgálatba szeretne bekapcsolódni, az keresse a szervezetet telefonon (06-1/314-1302), e-mail-ben (emoalapitvany@upcmail.hu).)