Hálaadás és ragaszkodás

A Biblia Szövetség Egyesület második küldöttgyűlését (az alapítástól a huszonkilencedik gyűlés) már nem a tavaszi csendesnap keretében, hanem attól elkülönülve, április 8-án tartottuk Pécelen, az egyesület székhelyén. A gyűlésen küldöttként, vagy egyesületi tisztségviselőként, illetve feladatra felkért meghívottként kilenc órától regisztráltak a résztvevők. A küldöttgyűlést féltizenegykor az egyesületi elnök nyitotta meg, megállapítva a határozatképességet.
A nyitóimádságot a kezdőáhítat követte: a 100. Zsoltár alapján a hálaadásról, az Isten előtti örömről, illetve a neki való hűséges szolgálatról, az alázatos munkásokról hallottunk igehirdetést.

A napirend elfogadása után a jegyzőkönyvvezetőről, hitelesítőkről szavaztak a küldöttek, illetve döntöttek arról, hogy a Jelölő bizottság Választási bizottság lesz.
A küldöttgyűlés először az elnökségi beszámolót hallgatta meg, majd a tavalyi év gazdálkodásáról készült jelentést, illetve a 2017. év költségvetését tárgyalta, ezekhez – a vitát megelőzően – a Felügyelő bizottság jelentését is megismertük. Az elnökség beterjesztette javaslatát a tagdíjat nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonya egyesület általi felmondásáról. Talán ezt a napirendi pontot követte a legaktívabb vita, amiben – bár többféle elgondolás alapján – minden hozzászóló egyetértett a tagsági szemlélet erősítésében. Döntött az Alapszabály módosításáról is, amit egyrészt a polgári jogszabályok változása indokolt, másrészt az elnökség bővítése, a főtitkári státusz bevezetésével.
Ezt követően a BSz elnöke a tisztségviselők nevében is lemondott az ötéves ciklusra szóló megbízatásról, ami majd a megválasztott tisztségviselők bejelentése előtt lesz hatályos. A küldöttgyűlés vezetését a Választási bizottság elnöke vette át, aki ismertette a titkos választás menetét, bemutatta az elnökség és tanács tagjának választásra javasolt személyeket, és a bizottságok tagjaira is tett javaslatot. A küldöttek elfogadták a javaslatot, ezért a Választási bizottság elrendelte a szavazólapokal történő szavazást, amire kb. 10 perc időkeret jutott. Az összegyűjtött szavazólapokat a bizottság tagjai külön teremben számolták meg, a levezető elnök pedig ebédszünetet rendelt el. Az egyesület egyszerű, hideg ebéddel látta vendégül a résztvevőket.
Az ebédszünetet megszakítva, a Választási bizottság bejelentette a választás eredményét, áldást kért a megválasztott személyekre, az egyesületre. Kérte, hogy a tanácstagok az egyik különteremben tartsák meg az első tanácsülést, és javasolta a megszakított szünet folytatását, illetve átadta a küldöttgyűlés vezetését az Egyesület régi-új elnökének.
Az ebédszünetet követően a BSZ elnöke a megválasztott tisztségviselők nevében is megköszönte az Úrnak és a gyűlés tagjainak a bizalmat, s kérte, hogy segítsék a közös munkát, az egyesületi cél megvalósítását. Bejelentette, hogy a tanácstagok az első tanácsülésen maguk közül vezető tanácstagnak választották Cs Nagy Jánost, a Fegyelmi bizottság elnökének pedig Zila Pétert.
A délutáni program részeként a BSz. néhány szolgálati ágának vezetője vagy képviselője mutatta be az eddigi tevékenységet, illetve beszélt az idei tervekről. Erre mindenki öt perc lehetőséget kapott (többen vetített prezentációval készültek), s igazán nagyszerű beszámolókkal ajándékozták meg a küldötteket.
A záróáhítat a Zsidókhoz írt levél 13,7-9 alapján Jézus Krisztus örökkévalóságáról szólt, ami arra utal, hogy így az evangélium örömhíre is ugyanaz marad. Ehhez ragaszkodtak hitben elöljáróink, akiket nem vezethettek tévútra a hitetők, a hamis evangélium. Ezért bíztat az ige is mindenkit a példaadó hitük követésére.
Imaközösség után az elnök 17.40-kor zárta be a küldöttgyűlést.

A küldöttgyűlés munkatársai voltak: Dr. Makrai Tibor (levezető elnök), Molnár Sándor (kezdő áhítat), Sípos Ete Zoltán (záró áhítat), dr Viczián Miklós (határozattervezet beterjesztése), dr. Mikolicz Gyula (jelentések és határozattervezet beterjesztése), Móréh Tamás (felügyelő bizottsági jelentés beterjesztése, az énekek hangszeres kísérete), Sípos Ajtony Levente (választási bizottsági elnök, a választás alatt levezető elnök), Budai Judit, Leveleki Kinga, Tamás Balázs, Zila János (választási bizottsági tagok, szavazatszámlálás), Margit István (jegyzőkönyv vezetése), Petrics Anna, Szász Lídia Dóra (jegyzőkönyv hitelesítése), Partinka Klára, Radnai Katalin (a résztvevők regisztrálása), Budainé Lujzi, Margitné Julika, Mikoliczné Virág (élelmezés), Váraljai János (logisztika), Benedek Csilla (irodai ügyelet).

Az egyesületi munka délutáni bemutatása: Némethné Csiszár Márta (körzeti munka), Tóth Melinda (bibliaiskola), Benedek Csilla (csendeshetek), Sípos Aba Álmos (lelkészkonferencia, nyitó imádság a gyűlésen), Leveleki Kinga (állami gondoskodás alatt élő lányok tábora), dr. Mikolicz Gyula ifj. (kenus tábor), Móréh Tamás ifj. (biciklis fiútábor), dr. Mikolicz Ákos (ifjúsági programok, nyári angoltábor), Szász Lídia Dóra (30+ programok), Weberné Marika (Nagyvárad téri női csendesnapok), dr. Makrai Tibor (orvoskonferencia és családos hetek), Mikoliczné Virág (családi napok).
Az egyesület körzeteinek negyvenkilenc küldöttje közül negyvenketten, a három elnökségi tag mindegyike, illetve a tizenegy tanácstag közül tízen, mindannyian tárgyalási és szavazati joggal vettek részt a gyűlésen. A határozatképességet már harminchárom személy jelenléte biztosította.
Tárgyalási joggal a tanácsi póttagok, a bizottsági tagok, illetve az elnökség által meghívottak, összesen huszonheten vehettek részt, akik közülük huszan jelentek meg.

A 2017. évi küldöttgyűlés minden tekintetben rendben, meghitt, testvéri légkörben zajlott. A célként kitűzött munkát sikerült elvégezni, a részvétel és a figyelem végig aktív volt. Külön öröm volt az egyes szolgálati ágak munkájának és azok felelőseinek megismerése. Ezek révén a résztvevők előtt kirajzolódott az a sok munka és áldás, amivel Urunk a múltban és a jelenben megajándékozta egyesületünket. A Mindenható Istené legyen a dicsőség az elvett lelki javakért és az áldásokért!

(A küldöttgyűlésről képeket itt talál. A küldöttgyűlés határozatai és közleményei a honlapon megtalálhatóak.)