Javaslat az új Alkotmány szövegezéséhez

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság
Dr. Salamon László elnök

Tisztelt Elnök Úr!

A Biblia Szövetségnek, mint társadalmi szervezetnek tagsága örömmel értesült arról, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése elkezdte az új Alkotmány törvény kidolgozását. Számunkra azért is lényeges a jelenleg hatályos törvény megváltoztatása, mivel már számozása is annak eredeti alapszövegére, így arra a társadalmi-politikai korszakra emlékeztet bennünket, amelyben tagságunkból sokan méltánytalanul szenvedtek hitük, meggyőződésük és keresztyén életvitelük miatt megbélyegzést, hátratételt, kiközösítést, börtönt.

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény szerint Önök a Magyar Köztársaság Országgyűlésének azok a tagjai, akik hisznek abban, hogy Isten a történelem ura, ezért azzal a bizalommal keressük meg az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottságot, hogy a készülő alaptörvény normaszöveg-javaslatában – számos etikai jellegű elv mellett – a következő lényeges elvek is rögzítésre kerüljenek.

1./ A Szentírás szerint (Genezis könyve) a házasságot Isten rendelte és szerezte az általa férfinak és nőnek teremtett személyek között. Ezt a házasságot számtalan feladattal és céllal bízta meg, amihez áldását ígérte. A házasságnak ezt a küldetését más emberi kapcsolatforma betölteni nem képes, sőt, például az azonos neműek szexuális kapcsolata Isten szerint a teremtési renddel szemben elkövetett gyalázatos cselekedet.

Ezért javasoljuk, hogy készülő alaptörvényünk rögzítse: házasságot csak egy férfi és egy nő létesíthet.

2./ Magyar nyelvünk igen szemléletesen utal arra a valós tényre, hogy a megszületett új élet áldás, Isten áldása. Meggyőződésünk, hogy az édesanya terhesség-megszakításhoz való joga soha nem lehet erősebb, mint a magzat élethez való joga. Ezt az alapelvet az eddigi liberalizált magzatelhajtási jog- és orvosi gyakorlat csak olyan módon tudta átlépni, hogy nem adta meg a magzatnak a tiszteletet, így a fogantatás pillanatához kapcsolt élethez való jogot. Hazánkban ezért sem születhetett meg (immár több évtizede) évente több tízezer gyermek, s ezért él ma is sok százezer női honfitársunk elviselhetetlen lelkiismereti teherrel.

A Biblia Szövetség tagsága, a jelen történelmi helyzetben kiemelten fontosnak tartja, hogy törvényünk deklarálja az élethez való alapjogot a magzat számára már a fogantatás pillanatától.

3./ A Szentírás tanítja, hogy Isten az élet szerzője és a halál felett is szuverén úr. Ez azt jelenti, hogy elrendelte földi életünk kezdetét és végét. A halálbüntetés (ami a mindenkori állami felsőség különleges esetekre Istentől kapott felhatalmazása) kivételével sem személy, sem szervezet nem kapott Istentől felhatalmazást emberi élet elvételére. A halálbüntetés törvényi lehetőségének megszüntetésével a felsőség a felhatalmazásáról lemondott – ezt a döntését tudomásul vesszük. Viszont, amennyiben az államhatalom engedélyezné a szenvedés csökkentése vagy gazdasági érdek alapján a halált elősegítő aktív beavatkozásokat – akár a beteg vagy a család kényelmének, bármely társadalmi elvárásnak vagy ideológiának engedve –, arra az élet és halál urától nem lenne legitimációja.

Ezért javasoljuk, hogy az aktív eutanázia gyakorlatának bevezethetőségét alkotmányunk zárja ki.

Felelősségteljes munkájukra kívánjuk Isten áldását, hogy legyen az nemzetünk felemelkedésére és erkölcsi megújulására!

Tisztelettel, a Biblia Szövetség tagsága nevében,

Dr. Makrai Tibor elnök      Dr. Sípos Ete Álmos főtitkár

Pécel, 2010. október 31.

Pál apostol Timóteushoz: “Mindenekelőtt arra kérlek, hogy tartsatok  könyögéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt…” (1Tim 2,1-3)