Cél és működés

Alapí­tó okirat

a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak által végzett keresztyén nevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá családvédelmi tevékenység segí­tését célzó, országos hatáskörű Bibliaisoka létesí­tésére, ill. a Pest Megyei Bí­róság 1989. június 19-én kelt 1 Tsz. 37/1989/2. sz. végzése alapján nyilvántartásba vett Biblia Szövetség nevezetű, jogi személyiséggel rendelkező egyesület által Pécel, Isaszegi u. 20. sz. alatt már fenntartott bibliaiskolai tevékenység továbbfejlesztésére és bőví­tésére, valamint az ezekkel kapcsolatos anyagi, tárgyi és személyi feltételek megteremtésére.

A fenti cí­m alatt – használatra térí­tésmentesen átengedett – épületben már évek óta működtetett Bibliaiskola bőví­tését, továbbfejlesztését mindenekelőtt az érintett egyházakban vallásoktatásra jelentkező 6-18 év közötti gyermekek és ifjak számának dinamikus növekedése és az elégtelen lelkészi /oktatói és nevelői/ létszámból adódó feszültségek indokolják, de a gyülekezetépí­tés és lelki gondozás vonatkozásában jelentkező egyre nagyobb igények is alátámasztják.

Az alapí­tók legfőbb szándéka annak elősegí­tése, hogy a gyülekezeti lelkipásztorok az egyre növekvő vallásoktatási és lelkigondozási feladatoknak – a gyülekezetek tagjaiból önként jelentkező, s a szolgálatra felkészí­tett – munkatársak segí­tségével egyre nagyobb mértékben eleget tudjanak tenni.

 1. Az alapí­tvány elnevezése és jelenlegi székhelye:Országos Bibliaiskola létesí­tése egyházi lelki munkások képzése céljából.
  Jelenlegi székhely: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.
 2. Az alapí­tvány célja:Az alapí­tvány célja olyan országos hatáskörű Bibliaiskola létrehozása, amely a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak gyülekezeteiben és intézményeiben végzendő keresztyén nevelési, lelkigondozási és gyülekezetépí­tési szolgálatra készí­ti fel a gyülekezetek nem lelkészi képesí­tésű tagjait, akik ilyen szolgálatra – élethivatásszerűen, vagy főfoglalkozásuk mellett – Isten iránti hálaadással, örömmel vállalkoznak és e szolgálat végzésére alkalmasak.
 3. Az alapí­tványi cél megvalósí­tásának feltételei és főbb eszközei:
  1. Az Országos Bibliaiskolabeindí­tásához szükség van
   • megfelelő oktatói és kiszolgáló helyiségekkel ellátott épület biztosí­tására, amely évi 8-9 hónapos foglalkozás mellett egyidejűleg legalább 50-60 fő egyházi lelki munkás képzését lehetővé teszi;
   • a helyben lakás, azaz a kollégiumi elhelyezés megteremtésére a fenti létszámú hallgatók, az ott állandóan foglalkoztatott tanerők, valamint az egyéb feladatokat ellátó személyzet részére;
   • megfelelő tanterv kidolgozására az alap, közép és felsőfokú bibliaiskolák részére és a későbbiekben szükséges továbbképzésre.

   Az alapí­tványi cél megvalósí­tásánál alapul a teljes Szentí­rást kell tekinteni és igénybe kell venni a Biblián alapuló hit- és erkölcsi igazságok, a reformátori Hitvallások és taní­tások ismertetésének, valamint széleskörű elterjesztésének modern eszközeit is. /Ilyenek pl.: könyvkiadás, a tananyag jobb megértését elősegí­tő dolgozatok, jegyzetek, video- és magnófelvételek készí­tése és terjesztése, stb./

   Az alapí­tvány fontos célkitűzése, hogy az ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA evangélizációk, konferenciák, táborok, csendesnapok megrendezésével a gyakorlatban is segí­tse a keresztyén nevelési eredmények megszilárdí­tását célzó családvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálati ágak kiépí­tését és működtetését. Ennek keretében tevékenykedhet pl. a házasságra, gyermekvállalásra felkészí­tő, az ifjú házasok gondozását segí­tő, narkomániás- és iszákosmentő célzatú, evangélizáló, hitmélyí­tő, lelkigondozó, továbbá a betegek és idősek gondozását végző szolgálat is.

   Az alapí­tók céljaik megvalósí­tásához a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak megújulásán munkálkodó BIBLIA-SZÖVETSÉG lelkészi szolgálatában álló tagjainak, ill. hí­vő gyülekezeti munkásainak közreműködését és szolgálatát kí­vánják igénybe venni, mely módon az alapí­tványi cél megvalósí­tásának személyi feltételei biztosí­thatók.

  2. Az Alapí­tvány közhasznú szervezetként működik. A nevelést, oktatást, és ennek háttere biztosí­tását, a gyermek- és ifjúságvédelmet mint célszerinti tevékenységet közhasznú tevékenységként végzi.

   Munkálkodása révén a legszélesebb társadalmi rétegeknek szeretné lehetővé tenni az országos bibliaiskola megvalósult célkitűzéseinek igénybevételét, í­gy abból bárki részesülhet.

 4. Az alapí­tvány alapí­tói és az alapí­tványi összeg meghatározása:
  Az alapí­tók neve Lakcí­me Összeg
  Bárdy Ferenc és neje Szoboszlai Sára 1139 Bp., Fiastyúk u. 71/a. 10.000 Ft
  Sí­pos Ete Álmos 1089 Bp., Üllői út 90. 10.000 Ft
  Asztalos Zoltán 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai u. 32. 10.000 Ft
  dr. Tárczyné dr. Tuma Lenke 1041 Bp., Kassai u. 54. 10.000 Ft
  Pásztor Gyula 2119 Pécel, Árpád u. 17/a. 10.000 Ft
  Bükkösi Miklós 1082 Bp., Baross u. 79. 10.000 Ft

  Összesen 60.000 Ft

 5. Az alapí­tványi vagyon kezelése és az alapí­tvány képviselete, felügyelete:
  1. Az alapí­tvány vagyonának kezelésével és az alapí­tvány képviseletével /Kuratórium/ alapí­tók a következő személyeket bí­zzák meg:
   Név Lakcí­m
   Földvári Tibor 1026 Budapest, Torockó tér 1.
   Kiss Mihály 2211 Vasad, Kossuth u. 23.
   Kurgyis László 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 30.
   Weber István 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. II/1.
   Zila Péter 2151 Fót, Károlyi I. út 1.

   A kuratórium tagja mindenkor csak a Biblia Szövetség tagja lehet. A kuratórium tagjainak száma jelenleg 5 fő. A kuratórium elnöke: Zila Péter, helyettese Földvári Tibor, aki az elnök tartós akadályoztatása esetén ellátja az elnöki teendőket.

   A kuratórium valamennyi kérdés eldöntéséről nyí­lt szavazással határoz, általában egyszerű szótöbbséggel. A kuratórium határozatképes, ha a határozat meghozatalánál legalább 4 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

   A kuratórium összehí­vásáról szükség esetén, vagy bármeny tag kérésére az elnök köteles gondoskodni. A Kuratóriumot í­rásban kell évente legalább kétszer összehí­vni a napirend egyidejű közlésével. A kuratóriumi ülések nyitottak. Ugyancsak az elnök, vagy helyettese jogosult a kuratórium nevében utalványozni, jogokat és kötelezettségeket vállalni.

   Az Alapí­tványnak olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen kitűnik a Kuratórium határozatainak tárgya, hatálya, ideje, a szavazók aránya és, ha lehetséges, akkor személye is.

   A Kuratórium dönt:

   • az éves költségvetésről
   • az anyagiak felhasználásáról, a támogatások rendjéről
   • a foglalkoztatottak számáról és személyéről
   • munkáltatói kérdésekről
   • az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
   • fegyelmi kérdésekben
   • a Felügyelő Bizottság jelentésének ajánlásairól, előí­rásuk végrehajtásáról
   • a belső szabályzatok elfogadásáról

   Az alapí­tványhoz magán személy és jogi személy is csatlakozhat.

   Az alapí­tvány vagyona kizárólag az alapí­tványi célok elérése érdekében használható fel.

  2. Az Alapí­tvány működésének, gazdálkodásának felügyeletével az alapí­tók Felügyelő Bizottságot bí­znak meg, amelynek tagjai a következők:
   • (elnök): Kiss László 1185 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 39/a.
   • (tag): Kosteleczki Jánosné 1174 Budapest, Ady E. u. 46.
   • (tag): Puskás Ildikó 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 61. VII/52.

   Munkáját az elnök szervezi és irányí­tja. A Bizottság tevékenységét önmaga által megállapí­tott ügyrend szerint végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról jelentést készí­t, amelyet a Kuratórium elnökének továbbí­t.

   A Felügyelő Bizottság a célszerinti tevékenységet súlyosan veszélyeztető intézkedést a jelentés továbbí­tásától a Kuratórium intézkedéséig jogosult felfüggeszteni. Ilyen jellegű döntéséről az intézkedés bevezetésével egyidejűleg a Bizottság az alapí­tókat is értesí­ti.

   Egyéb eljárási jogosultsága az 1997. évi CLVI. törv. 11. §-ban megfogalmazottak szerint van.

   Kuratórium – amennyiben a feltárt hibák helytállóak – határidő kitűzésével azok kiküszöbölésére az intézkedést megteszi, és erről a Felügyelő Bizottságot és az alapí­tókat egyidejűleg értesí­ti.

   A Felügyelő Bizottság elnöke és felkért tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

  3. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság közhasznúságot érintő határozatait, valamint a közhasznúsági jelentést a Biblia Szövetség folyóiratában hozza nyilvánosságra.
  4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az 1997. évi CLVI. törv. 8. §-ban meghatározott eseteken kí­vül az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója javára bármilyen javadalmazást (munkabér, tiszteletdí­j stb.) állapí­tanak meg.
  5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja (a bizottsági tagokra és a Kuratóriumra tekintettel) – és a Kuratórium tagja közül nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki a 6. d) bekezdésben meghatározott esetekben – közeli hozzátartozó. (PTK. 685. § b. pont.)
  6. Az Alapí­tvány közhasznú gazdálkodásával kapcsolatos irataiba megkeresésre, az ok megjelölésével, í­rásban közölt időpontban bárki betekinthet. A nyilvános kuratóriumi ülések tárgyalási anyagába minden résztvevő az ülés időpontjában – ennek előre történő jelzése nélkül is – betekinthet.
 6. Csatlakozás az alapí­tványhozAz alapí­tványhoz bármely természetes, vagy jogi személy, hazai, vagy külföldi szervezet csatlakozhat, amennyiben a csatlakozó az alapí­tvány fentiekben részletezett célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósí­tását anyagilag, vagy egyéb módon támogatni kí­vánja.

  Az Alapí­tó Okirat 2./ pontjában foglalt alapí­tványi cél megvalósulásának döntő feltétele az oktatás és a kollégiumi elhelyezés lehetőségeit biztosí­tó épület/ek/ rendelkezésre állása, amelynek anyagi eszközeit társadalmi úton – rövid időn belül – aligha lehetséges biztosí­tani.

  Ezért – a feladat jelentőségére, közérdekű jellegére és megoldásának sürgősségére való tekintettel – alapí­tók kérik az illetékes állami szerveket, hogy az alapí­tványi célnak megfelelő objektum biztosí­tására, az alapí­tványhoz történő csatlakozásra lehetőségeiket megvizsgálni szí­veskedjenek.

  Az alapí­tvány nyitottságára jellemző, hogy az országhatáron kí­vüli területről történő jelentkezés estén részt kí­ván venni az ott végzendő keresztyén nevelési és gyülekezetépí­tési szolgálatok lelki munkásainak képzéséből is, amennyiben ennek összes feltételei megteremthetők.

 7. Az alapí­tvány anyagi támogatása:Az alapí­tvány célkitűzései anyagi támogatási lehetőségének biztosí­tására a kuratórium az Országos Takarékpénztárnál, vagy más pénzintézetnél csekkszámlát nyittat, s az adományok erre a csekkszámlára fizethetők be.
 8. Záró rendelkezések:Alapí­tók kijelentik, hogy az alapí­tvány vállalkozási tevékenységet egyelőre nem végez és ilyen tevékenységet később is csak olyan módon kí­ván folytatni, amely kifejezetten segí­ti az alapí­tvány céljának megvalósí­tását. Vállalkozása nem veszélyeztetheti a cél megvalósí­tását, bevétele fel nem osztható, az alapí­tványi cél megvalósí­tására kell fordí­tani.

  Az alapí­tvány – célkitűzéseiből is következően – pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem ad, tőlük el nem fogad. Országgyűlési képviselő-, megyei-, fővárosi önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állí­t, nem támogat.

  Ezen alapí­tványt alapí­tók határozatlan időre hozzák létre, és megszűnése esetén az alapí­tványi vagyon a Biblia Szövetségre (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.) száll.

A Vizsolyi Biblia kinyomtatása 400. évfordulójának évében.

Budapest, 2000. november 23.

(Ezen okirat az 1990. július 7-én kelt és 1997. szeptember 19-én először, 1998. május 20-án másodszor módosí­tott Alapí­tó okirat ismételten módosí­tott változata.)

{no-jpbookmark}