A Biblia megtalálása

  1. A felfedezés boldogsága

Jósiás király idejében hangzott el: „- Megtaláltam a törvénykönyvet, amit Mózes írt, az Úr házában!” (2Krón 34,15). Ezzel minden megváltozott Jósiás idejében. Mózes könyvének megtalálása nagy lelki ébredést hozott magával. Később is így történt: valamennyi ébredési mozgalom a Biblia felfedezésével kezdődött. Egy lyoni gazdag gyapjúkereskedő meghallott egy igét, ami a gazdag ifjú történetéről szólt (Mt 19,16-30): élete teljesen átalakult, megtért. Hittestvéreivel lefordította a Bibliát francia nyelvre és hirdette Isten szavát. Ezzel elindult az egyik legnevezetesebb ébredés a középkorban, a valdensek mozgalma, ami egész Európát átjárta. Az angol Wycliffe és a cseh Husz János ugyanezt tette. A későbbi reformátorok élete szintén a Biblia felfedezésével változott meg. Ennek ez volt az útja: a Biblia felfedezése, aminek legnagyobb magaslata a Reformációban történt. Az apostoli kor után Isten a Reformációban adta legnagyobb ajándékát: általa a lelki ébredést és megújulást.

 

  1. Nincs jobb

Elmondhatjuk, hogy nincs jobb, nincs több, ami üdvösségre vezethet, egyedül a Szentírás. Nincs emberi bölcsesség, semmiféle vallásos üzenet ezen kívül, ami segíthet, ezért született a Reformáció jelmondata: egyedül a Biblia! Sola Scriptura. Cromwell halálos ágyán azt kérte, vigyék hozzá a könyvet. – Melyik könyvet? A könyvet: a Bibliát.

 

  1. Saját nemzeti nyelven olvashatták

Különböző nemzetek saját anyanyelvén hangzott a prédikáció. Csak egy példát hozunk a mi magyar reformációnkból. Nálunk, a török hódoltságban, amikor a török elől nádasokba, erdőkbe menekültek a lakosok, házaikat felgyújtották, sokukat elhurcolták, a megmaradottak hegedűszót hallottak. Egy dombtetőn egy kopasz ember ült és így hívogatta az embereket. Amikor körül állták, letette hangszerét és beszélni kezdett. Magyar nyelven hirdette nekik Isten Igéjét! Reformátorunk, Sztárai Mihály igehirdetésével 8 év alatt 120 gyülekezetet hívott létre! Hallgatói számára nem érthetetlen latin szavakat mondott, hanem azon a nyelven szólt, amit Isten adott nekik; ami magyar létük, gondolkozásuk, imádságuk nyelve volt.

 

  1. Következmény: megújult lelki életek az egész keresztyénségben, Európa szerte

A keresztyénség történelmében a második legnagyobb ébredési korszak volt ez. Az első az apostolok idejében, ez a második pedig a reformátorok idejében történt. Egész Európában egyidőben, szinte emberi kéz érintése nélkül csodálatos módon valamennyi országban felléptek lelkileg megújult emberek és Istent hirdették. Jelmondataik ezek voltak: egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztus által nyerünk üdvösséget. Általános ébredés támadt: emberek ezrei és tízezrei fordultak Istenhez és változtatták meg életüket. Ugyanaz az Ige, ugyanaz a Szentlélek, ugyanazon üdvösség. Egyugyanazon hit formálta őket. Egyedül hit által: sola fide.

 

  1. Végül a megnevezés: Reformáció

Ezt jelenti: visszaalakítani, megújítani! Ehhez a mintát a Bibliában találták meg. Krisztus volt a minta, akihez igazodni kellett, nem a szentekhez, hanem Krisztushoz fordultak, innen a jelszó: Solus Christus, egyedül Krisztus. A Biblia mutatta meg nekik az utat, miképpen nyerhetik el bűneik bocsánatát, nem cselekedetekből, hanem Isten ingyen való kegyelme által. Így érkeztünk a Reformáció következő alapigazságához: egyedül kegyelemből: Sola gratia. Követői, ennek elnyerése által, szabad szívvel az Úrnak szolgáltak boldogan, mert „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak!” (Róma 8,1).

 

„Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált” (Zsoltárok 119,162)