HÁZIREND ÉS NYILATKOZAT

ALAPFOKÚ BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM, 2022-2023. TANÉV

 

 • A bibliaiskolai oktatás a BSz egyik szolgálati ága, ami szervesen kapcsolódik szervezeti céljához, Alapszabályához, Hitvallásához. A lelki munka és az oktatás alapelvei segítik a szolgálókat és a hallgatókat tanulmányaikban, hitbeli növekedésükben, bizonyságtételükben.
 • Ajánlott, hogy a hallgatók ismerjék meg a BSz hitvallását és az oktatás alapelveit. A bibliaiskolai oktatás egyik célja, hogy a hallgatók azokkal azonosulni tudjanak.
 • A BSz programjait az evangélium és a keresztyén etikai normák szerint szervezi, és a programok valamennyi résztvevőjétől elvárja ennek támogatását. Aki a közösségi szabályokat megszegi, az önmagát zárja ki a részvételből, és a továbbiakban a szervezettel szemben nem jogosult semmiféle követelésre.
 • A szolgálatra való felkészülés szerves része a többi ember iránti keresztyén magatartás elsajátítása és gyakorlása: a többiek érdekeinek tekintetbe vétele, az elöljárók és társak tisztelete, a másik nem iránti, Jézus Krisztus tanítványaihoz méltó viszonyulás. Szükséges, hogy a keresztyén élet és a társakkal való kapcsolat mindig Isten dicsőségét szolgálja, és bizonyságtétel legyen a kívülállók számára.
 • A hallgatók, résztvevők a meghirdetett előadási napokon pontosan jelenjenek meg, az előadásokon aktívan vegyenek részt, várható hiányzásukat előre jelezzék! Jelenlétüket a hallgatók a jelenléti ív aláírásával – a délelőtti és délutáni részvételt külön is – igazolják.
 • A hallgató/résztvevő jogosult az előadással kapcsolatban (az előadás zavarása nélkül) kérdéseket feltenni, feladata elkészítéséhez az előadótól tanácsot, segítséget kérni.
 • Hangfelvétel csak az oktató/előadó előzetes engedélyével készíthető, de az nem osztható meg közösségi portálon, sajtótermékben és nem készíthető abból más által elérhető forrás!
 • A BSz, a bibliaiskolai tanárok és az oktatást segítő személyzet minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a hallgatók sikeresen és haszonnal, lehetőleg két tanév alatt elvégezhessék a bibliaiskolát. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a hallgatók is aktívan vegyenek részt a közös munkában.
 • A tantárgy a meghirdetett tanévben teljesíthető a tanítási napokon való részvétellel és feladatteljesítéssel. Tantárgy előre nem teljesíthető (első éves hallgató másodéves tantárgyat nem teljesíthet).
 • Másodévet csak az a hallgató kezdheti meg, aki az ószövetségi tárgyat lehallgatta, s ahhoz kapott feladatait legalább megfelelő eredménnyel teljesítette. Az első éven nem teljesített tárgyat ismét fel kell venni, és teljesíteni.
 • Minden tantárgyat oktató tanár az előadáshoz kapcsolódó feladatot ad a hallgatóknak (esszé, teszt vagy egyéb), a megoldást írásban kell a megadott címre elektronikusan beküldeni (papíron beküldeni elektronikus kapcsolat hiányában lehet). A küldött megoldást vagy az oktató, vagy az általa megbízott (pl. a bibliaiskolai titkár, BSz központ – ezekben az esetekben a tanár értékelési szempontokat ad át az ellenőrzőnek) ellenőrzi, értékeli.
 • Értékelési minősítés: nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt. A feladat teljesített lesz a határidőre benyújtással (késedelem indokolt esetben engedélyezhető) és legalább megfelelt minősítéssel.
 • Nem felelt meg értékelés esetén újabb feladat-teljesítés a következő tanévek valamelyikében lehetséges.
 • A kétéves bibliaiskola hiányzás nélkül, megfelelő minősítésű feladat-teljesítéssel a második tanév végére elvégezhető. Hiányzással és/vagy nem teljesített feladat miatt három vagy több tanév alatt abszolválható.
 • Hiányzás, be nem nyújtott vagy nem megfelelően teljesített feladat esetén a következő tanévek valamelyikében a tárgy ismét felvehető. Ezt legkésőbb egy héttel a tárgy oktatási napja előtt jelezni kell a bibliaiskola titkáránál, aki a felvételt nem tagadja meg. A hallgató az így felvett tárgy hallgatására jogosult, de kötelezett 3.000 Ft napi tandíj megfizetésére, amit előzetesen banki átutalással, vagy az oktatási napon pénztárba befizetéssel teljesíthet.
 • A bibliaiskola hallgatóinak – a hallgató által megkezdett tanév végén – látogatási igazolást (bizonyítvány) adunk, amiben a lehallgatott és feladat-teljesített tárgyakat igazoljuk.
 • A bibliaiskola elvégzését oklevéllel igazolja a BSz. Oklevelet az a hallgató kap, aki a tantárgyakat lehallgatta, az előírt feladatokat legalább megfelelt minősítéssel teljesítette. Oklevelüket a tanévzáró rendezvényen adjuk át a hallgatóknak. Az Oklevél minősítése megfelelt, vagy – legalább három tantárgy kiválóan megfelelt minősítésű feladatteljesítés esetén – kiválóan megfelelt
 • A bibliaiskola hallgatója a meghirdetett éves díjat köteles fizetni, a befizetett részvételi díj jogosítja a hallgatót a tanfolyamon való részvételre, a sokszorosított segédletekre, az infrastruktúra mindenkit megillető (fűtött tanterem, közösségi terek, mosdók stb.) igénybevételére. A hallgató az első tanévre befizetett részvétel díjnak megfelelő éves részvételi díjat fizethet a második tanévre is, ha évkihagyás nem történt. A hallgatót ebben az esetben nem kötelezi a következő tanévre meghirdetett esetleges tandíjemelési különbözet megfizetése.
 • A hallgató rendkívüli indokkal (pl. súlyos betegség), kérelem alapján jogosult arányos részvételi díj visszatérítésére. Hanyagság, gondatlanság vagy a szabályok megszegése miatti kimaradás visszatérítési igényt nem támaszthat.
 • A hallgatók a szünetekben meleg teát fogyaszthatnak, ill. kávét vásárolhatnak. Az étkezdében hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, asztal, szék, evőeszköz, pohár ingyenesen rendelkezésre áll. A használt eszközöket a kijelölt helyre kell helyezni.
 • Külön díjazásért igényelhető meleg ebéd, ill. szállás a tanulmányi napot megelőző és/vagy azt követő éjszakára. A szállás igénybevételére a szándékot a tanítási nap előtti szerdáig kell bejelenteni, a szállást a BSz székhelyén, annak vendégszobájában jelöljük ki, reggelit-vacsorát nem, de teakonyha használatot biztosítunk.
 • Dohányozni az ingatlan területén nem szabad.
 • Szeszes italt fogyasztani az ingatlan területén nem szabad.
 • A hallgatót károkozáskor a Ptk.-ban szabályozott felelősség terheli.
 • A hallgató tudomásul veszi, hogy a BSz nem akkreditált oktatási intézmény, ezért a tanfolyamra nem vonatkoznak a köz- és felsőoktatás jogszabályai, és az ahhoz kapcsolt kedvezmények és jogosultságok (pl. diákigazolvány, ösztöndíj). A végbizonyítvány nem jogosít munkahely létesítésére, akkreditált intézményben való továbbtanulásra, de ajánlólevél a keresztyén gyülekezeti munkához és a BSz rendezvényein, programjain történő szolgálathoz.

 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.” (Zsolt 111,10)

 

Alulírott a házirendet elfogadom, a Biblia Szövetség Hitvallását, az Oktatási és lelki munka alapelveit megismertem, igyekszem a tanfolyamon azoknak szellemében részt venni, szorgalmas tanulással készülni, életemmel is bizonyságot tenni Jézus Krisztusról.

 

Név:                                                                                       Tanfolyam:

 

Kelt: Pécel, 2023. szeptember 16.

 

Aláírás: