Szükséges, hogy a presbiter tanításra alkalmas legyen

„A pásztor nem lehet türelmetlen a nyájjal szemben.
Nem várhatja azt, hogy a juhok azonnal induljanak:
nyájasan, szelíden, türelemmel kell útba igazítania a rábízottakat.”

 

Krisztus nyájára veszély leselkedik: ragadozó farkasok érkeznek hozzájuk, de juhok ruhájában jelennek meg. Ki fogja megvédeni a ragadozó farkasoktól a juhokat? Ki vezeti el a nyájat a jó legelőre?

Az efézusi egyházat is gonosz farkasok fenyegették, akik nem kedveztek a nyájnak. Pál apostol éppen ezért bizonyos embereket így bízott meg: „viseljetek gondot az egész nyájra, […] Isten anyaszentegyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28). Ezek az emberek nem voltak mások, mint a presbiterek, akiket Krisztus Lelke az efézusi egyházban püspökökké, felvigyázókká tett. Rájuk volt bízva Krisztus nyájának ügye.

Az volt a feladatuk, hogy vigyázzanak Isten népére: legeltessék őket, és védelmezzék a gonosz farkasoktól, a hamis tanítóktól. El kellett őket vezetniük az igazságra, és meg kellett oltalmazniuk őket a hamis tanításoktól. Ha presbiter vagy, esetleg presbiteri tisztségre készülsz, akkor ez a feladatod. Ha azon gondolkozol, hogy kire bízzad az egyház ügyét, akkor azt kell meggondolnod: kire bízhatod rá az egyház ügyét, aki így, pásztorként fogja vezetni Krisztus népét. „A presbiterek nem erőszakos hatalom által vigyáznak a gyülekezetre, hanem úgy, hogy képesek inteni és tanítani annak tagjait.”1 Ehhez érteniük kell Krisztus Igéjét, és képesnek és késznek kell lenniük annak türelmes magyarázatára.

 

I. Értse Krisztus Igéjét!

A pásztor csak akkor tudja legeltetni a nyájat, ha tudja, hogy melyik növény tesz jót a juhoknak. Csak akkor tudja megvédeni őket a ragadozó farkasoktól, ha felismeri őket, és vannak eszközei azok elkergetésére. Ugyanígy a presbiter csak akkor tudja Isten Igéjével pásztorolni Krisztus egyházát, csak akkor lehet alkalmas a tanításra, ha érti Isten Igéjét, ha fel tudja ismerni az igaz tanítást.

Szükséges ugyanis, hogy a presbiter „a tudomány szerint való igaz beszédhez tartsa magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket” (Tit 1,9). Az igaz tudománnyal tudja majd inteni és bátorítani Krisztus népét. Legyen tehát a presbiter ismerős az Úr Igéjében! Ismerje Isten szavát, tartsa azt igaznak, és vesse minden bizalmát Krisztus tanításaiba. Ismerje és értse a Szentírás nagyobb összefüggéseit, és ne rettenjen vissza egy-egy nehezebben érthető helytől, hanem ha kell, nézzen utána, hogy jobban felkészülhessen a nyáj legeltetésére.

 

II. Legyen képes az Ige magyarázatára!

A presbiter akkor lesz tanításra alkalmas, ha el tudja magyarázni az Igét.

A presbiteriánus John Brown így ír: „Az igehirdető presbiternek – tisztsége természete szerint – alkalmasnak kell lennie a nyilvános igehirdetésre. A kormányzó presbiternek – tisztsége sajátos természete szerint – alkalmasnak kell lennie a személyes tanításra, a feddésre és a tanácsadásra.”2

Az lehet presbiter, aki képes így vezetni a rábízottakat, aki nem retten vissza attól, hogy igei útmutatást adjon. Nem kell mindenképpen alkalmasnak lennie arra, hogy megírjon vagy elmondjon egy igehirdetést, de a tanításra, a feddésre, a lelki tanácsadásra képesnek kell lennie. Legyen képes elmagyarázni az igét, legyen képes arra, hogy Krisztus nyáját így vezesse a jó legelőre, és így óvja a hamis tanítóktól.

 

III. Legyen kész a tanításra!

Nem elég, hogy a pásztor tudja, merre van a legelő, nem elég, hogy megvannak az eszközei a nyáj védelmezésére: el kell indulnia a juhokkal együtt, és el kell vezetnie őket oda, ahol eledelt találnak. Fel kell venni a pásztorbotot, és el kell kergetni a farkasokat, valamint inteni kell az ellenszegülőket.

Nem elég a tanításra való képesség: ezt gyakorolni is kell. A Krisztus Lelkétől kapott ajándékokat nem szabad elrejteni. Ha a Szentlélek felvigyázóvá tett Krisztus egyházában, akkor ez a feladat megkerülhetetlen. Éppen ezért „a presbiternek több mint hajlandónak vagy késznek kell lennie arra, hogy a tudatlanabbakat a hit titkaira megtanítsa.”3 Presbiterként kész vagy-e arra, buzgón törekszel-e arra, hogy tanítsad az egyházad tagjait? Hajlandó vagy-e foglalkozni azokkal, akik eltévelyedtek, akikben nincs elég bölcsesség, akik még nem ismerik annyira a Szentírás titkait? Ha pedig nem vagy presbiter, akkor számíthatsz helyi egyházad elöljáróinak útmutatására, tanácsadására, kérheted az ő igei és lelki vezetésüket.

 

IV. Legyen türelmes a tanításban!

A pásztor nem lehet türelmetlen a nyájjal szemben. Nem várhatja azt, hogy a juhok azonnal induljanak: nyájasan, szelíden, türelemmel kell útba igazítania a rábízottakat. Pál apostol így ír Timótheusnak az egyház tisztségviselőiről: a presbiter „legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére” (2Tim 2,24–25). A tanításra alkalmas férfi kész többször is elmagyarázni az igazságot. Nem felsőbbrendűen tanít, nem úgy, mint aki magasabb pozíciót tölt be, hanem szeretettel, szelíden és alázattal Jézus Krisztusra bízva, hogy munkáljon bűnbánatot és megtérést a másik szívében.

A presbiter így fogja betölteni a nyáj legeltetésének és védelmezésének feladatát. A tanításra alkalmas püspök kész lesz arra, hogy Krisztus helyi egyházát az igazság megismerésére és a hitben való növekedésre vezethesse. Testvérem, ilyen atyafiakat szeretnél-e az Úr népében elöljáróként látni? Presbiter testvérem, készen állsz-e erre a szolgálatra?

*

Jegyzetek: 1. Mark Shand: How Many Elders? The Presbyterian View of the Ruling Elder [Hány presbiter? A kormányzói presbiter tisztségének presbiteriánus nézete]. Pro­testant Reformed Theological Journal. 1999. XXX:1. 75.; 2. John Brown: Vindication of the Presbyterian Form of Church Government as Professed in the Standards of the Church of Scotland [A Skóciai Egyház hitvallási irataiban vallott presbiteriánus egyházkormányzat vé­delme].; 3. H. D. M. Spen­ce: 1Timothy. Ellicott’s Commentary for English Readers.

 

*

Kedves Olvasónk! Ha tetszett a fenti tartalom, kérjük, ossza meg másokkal is! A sorozat összes cikke olvasható a Biblia és Gyülekezet folyóirat nyomtatott változatában, amely megrendelhető a bsz@bibliaszov.hu címen, ára: 500 Ft. (A 2023. évi 2. számot a nagy érdeklődésre való tekintettel utánnyomjuk, megrendelhető legkésőbb 2023. szeptember 1-ig.)

Az újság tartalomjegyzéke megtalálható itt.

Lelkész olvasóink figyelmébe: A Biblia és Gyülekezet 2023. évi 2. száma alkalmas presbiterek, presbiterjelöltek, presbiterválasztó gyülekezeti tagok tanítására a Magyarországi Református Egyházban idén zajló presbiterválasztás kapcsán. Nagyobb példányszámú igényeiket kérjük, legkésőbb szeptember 1-ig jelezzék a fenti e-mail-címen!

Sorozatunk korábbi cikkei:

  1. KI VEZETHETI AZ ÚR EGYHÁZÁT?
  2. SZÜKSÉGES, HOGY A (PÜSPÖK) PRESBITER LEGYEN FEDDHETETLEN
  3. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER EGYFELESÉGŰ LEGYEN
  4. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER JÓZAN LEGYEN
  5. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER TISZTESSÉGES LEGYEN
  6. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER VENDÉGSZERETŐ LEGYEN
  7. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER NE LEGYEN RÉSZEGES
  8. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER CIVAKODÁST KERÜLŐ EMBER LEGYEN