Szükséges, hogy a presbiter civakodást kerülő ember legyen

„Amíg az Istenhez való odafordulás meg nem történik, addig civódik az ember az embertársával, mert nem szereti őt. Ha szeretné, az ellenkezőjét tenné: áldást kérne rá.”

 

Az 1Tim 3,3-ban található ez az isteni kívánalom. A mögötte lévő görög szót különböző módon ültetik át magyarra a bibliafordítók:

–          verekedésben részt nem vevő (Kocsi-Kis)1,

–          versengéstől ment (Károli),

–          viszálykodást kerülő (UF).

A görög szó pedig így hangzik: amakosz. Az a betű fosztóképző, ami az utána levő szó jelentését (egy bizonyos fajta harc – machosz) tagadja, vagyis nem harcolót jelent. Így tehát helytelen, elfogadhatatlan a hadakozás, széthúzás, civódás. A keresztyének egyértelműen elutasítják az ilyen fajta viselkedést, mint például a 2Tim 2,23-24. versekben, ahol Pál apostol az oktalan vitatkozásokról és torzsalkodásokról ír.

Még nagyobb bűn, ha nemcsak emberek közti rossz tulajdonságot, hanem Isten ellen irányuló hadakozást is takar. Gamáliel2 is ilyen értelemben használja, amikor azt mondja, hogy nehogy Isten ellen való hadakozásba keveredjenek azok, akik a keresztyéneket bántják (ApCsel 5,39). De a profán világi görög szóhasználat is ismeri ezt a negatív jelentést.3 Tehát, amikor valaki civódik, nemcsak emberek, hanem Isten ellen is vét.

Most, a presbiterválasztás idején mindez megszívlelendő, mert ha az újonnan életbe lépő presbitériumban ez lesz a felhang, akkor Isten ügye károsul.

Sajnos sok presbiteri jegyzőkönyv tartalmaz feljegyzést olyan presbiterekről, akik Isten megbízott szolgájának örökös ellenlábasai. Ide kívánkozik az igevers: „… hiszen a te néped olyan, mint azok, akik a pappal civódnak” (Hós 4,4).

Tulajdonképen az ilyen ember civódik önmagában. Szívében gondolataiban és indulataiban, mint egy katlanban, állandóan ott a békétlenség fortyogása: újabb és újabb lángok csapnak ki, nem kíméli önmagát sem, de mást sem.

A viszálykodás történhet okkal vagy zsigerből. Az okkal való veszekedés talán még többé-kevésbé indokolható lehetne. De ha ez (amint legtöbbször) „úgy magától” jön, az ember gyökeréig megromlott természetéből, akkor már nem.

A kákán is csomót keres. Mindig mindenkivel ellenkezik, soha senkivel nem jön ki. Első válasza mindig a nem! Ha nincs viszály, szítja, ha már van még jobban fújja annak lángját. Ezekről mondja Pál, hogy szabaduljunk meg az alkalmatlan gonosz emberektől (2Thessz 3,2).

Hiába is hivatkozik az ember a maga igazára, vagy hogy csak a jót akarja, Isten mindezt leleplezi, mint hazugságot: „Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen” (Jak 3,14).

Úgy látszik, az efézusi gyülekezetben több ilyen gyülekezeti tag volt, mert az ott munkálkodó Timóteusnak ezzel kapcsolatban adott Pál több tanítást is. Például leleplezi őket: „ezek vitatkozásokban és szóharcokban szenvednek, amelyekből származnak irigység, viszálykodás, rosszakaratú gyanúsítások” (1Tim 6,4). Látjuk, maguk is szenvednek ebben. Szerencsétlen emberek, gonoszságukban önmagukat emésztik fel, miközben társaikat kínozzák. Lelki káosz, összevisszaság uralja szívüket. Szerencsétlen emberek! A kaotikus állapotok mögött a legnagyobb zavar áll: a diabolikus kavarodás. Az Ördögnek foglyai ők, akinek görög neve Diabolosz, aki mindent összevissza dobál. Mindegy milyen eszközökkel, csak legyen egyenetlenség, viszály és háborúság. Az Ördög megkötözöttjei ők.

Azt is elmondja az apostol, hogy ők valóban az igazságtól megfosztott, megbomlott elméjű emberek, és azt tanácsolja, hogy az ilyeneket kerülni kell és nem presbiternek választani – „ilyenektől távozzál el” (1Tim 6,5).

Ezen a megveszett természeten egy valami segíthet, Isten szabadítása, a Szentlélek újonnan szülő munkája, a komoly Istenhez fordulás, a bűn felismerése, megvallása és elhagyása. A megtérés segíthet. Isten kegyelme még ezt a gonosz gyökeret is kitépheti. Imádkozzunk értük! Egyszer egy imaközösségben egy magyarul rosszul tudó, német anyanyelvű testvér, még a megveszettekért is imádkozott.4

Amíg az Istenhez való odafordulás meg nem történik, addig civódik az ember az embertársával, mert nem szereti őt. Ha szeretné, az ellenkezőjét tenné: áldást kérne rá. Civódik atyjafiával, vagyis azzal, aki a gyülekezetbe vagy Isten népébe tartozik. Nem szereti a gyülekezetet. Civódik a gyülekezeti vezetővel – mint amikor valaki a buszvezetővel viszálykodik és bajba sodorja az egész utazóközönséget. Civódik Istennel, mert nem szereti Istent. Civódik az Ördöggel és az Ördög is vele, s mindketten elvesznek a gyehennában.

Igénk azt mondja ezen a helyen, hogy a püspök, a gyülekezeti vezető ne legyen civódó. De máshol látjuk, hogy nemcsak a püspökre vonatkoztatva szól, vagyis senki ne legyen ilyen!

Azért irtsunk ki szívünkből minden viszálykodást és civódást, és helyette keressük mindig a békességet, és kövessük azt!

*

Jegyzetek: 1. Megjegyzem, ilyen is előfordult már az egyháztörténetben, amikor a kocs­má­zó lelkipásztort arra kérték a presbiterek: – Tiszteletes Úr, igyon bár, de ne verekedjen!; 2. Neves rabbi Jézus idejében.; 3. Euripides­nél, aki ezt a szót használja a Bacchae c. tragédiájában, amikor a Dyoniszosz győzelmi menetével való szembeszállásról, azaz a mitológiai istenekkel való (hadakozásról) ellenkezésről ír, ld. Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testamen, Theol. Verlag Rolf Brockhaus, Euppertal 1972. Rienecker II. 270. o. – A görög mitológia minket nem kötelez semmire, csak a szó jelentése tisztul ki: a civódás, viszálykeltés az embereken túl, Isten ellen is irányul.; 4. Kis humor: nem anyanyelvén imádkozott. Ezt akarta mondani: az elveszettekért.

 

*

Kedves Olvasónk! Ha tetszett a fenti tartalom, kérjük, ossza meg másokkal is! A sorozat összes cikke olvasható a Biblia és Gyülekezet folyóirat nyomtatott változatában, amely megrendelhető a bsz@bibliaszov.hu címen, ára: 500 Ft. (A 2023. évi 2. számot a nagy érdeklődésre való tekintettel utánnyomjuk, megrendelhető legkésőbb 2023. szeptember 1-ig.)

Az újság tartalomjegyzéke megtalálható itt.

Lelkész olvasóink figyelmébe: A Biblia és Gyülekezet 2023. évi 2. száma alkalmas presbiterek, presbiterjelöltek, presbiterválasztó gyülekezeti tagok tanítására a Magyarországi Református Egyházban idén zajló presbiterválasztás kapcsán. Nagyobb példányszámú igényeiket kérjük, legkésőbb szeptember 1-ig jelezzék a fenti e-mail-címen!

Sorozatunk korábbi cikkei:

  1. KI VEZETHETI AZ ÚR EGYHÁZÁT?
  2. SZÜKSÉGES, HOGY A (PÜSPÖK) PRESBITER LEGYEN FEDDHETETLEN
  3. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER EGYFELESÉGŰ LEGYEN
  4. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER JÓZAN LEGYEN
  5. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER TISZTESSÉGES LEGYEN
  6. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER VENDÉGSZERETŐ LEGYEN
  7. SZÜKSÉGES, HOGY A PRESBITER NE LEGYEN RÉSZEGES