Küldöttgyűlési határozat tagsági jogviszony egyesület általi felmondásáról

7/23. KGY (23.04.01.) számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Alapszabály 8.§ (2) bekezdés és törvényi előírás alapján, annak a Biblia Szövetség egyesületi tagnak, akinek a tagdíj megfizetésére vonatkozó jogszabályon alapuló kötelezettsége alól mentessége nincs, illetve mentesítést nem kapott, és 2023. március 31-ig a 2022. évre a 2.400 Ft tagdíjat nem fizette meg, tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel felmondja. A felmondást a küldöttgyűlést követő 10 munkanapon belül minden érintett személynek írásban meg kell küldeni, a 30 napos felmondás a kézhezvétel időpontját követő naptól kezdődik, a 31. napon tagsági jogviszonya megszűnik. Az a tag, aki a 30. napig tagsági díját az egyesülethez beérkező módon törleszti, az a tagsági jogviszonyát megtartja, jogviszonya nem szűnik meg.

A határozat alapján beazonosíthatóság nélküli értesítésként a tagdíjfizetéssel elmaradt tag jogviszonyának egyesület általi felmondását az egyesületi honlapon és folyóiratban meg kell jelentetni. Annak a tagnak, akinek írásos elérhetőségét a neki felróható magatartás miatt az Egyesület nem ismeri, ezt a megjelentetést írásbeli értesítésnek kell tekinteni, a felmondási határidőt az értesítés megjelenési időpontjától kell számítani.

 

Mentességet élveznek a 80. életévüket 2022. december 31-ig betöltött BSz tagok, mentesítést kaphattak a nehéz gazdasági helyzetben vagy egészségi állapotban élő testvéreink.