NYILATKOZAT FERENC PÁPA MAGYARORSZÁGRA LÁTOGATÁSA KAPCSÁN

 

 

 

 

A Biblia Szövetség Egyesület elnöksége az alábbi nyilatkozatot teszi Ferenc pápa közelgő magyarországi látogatásával kapcsolatosan.

 

Hisszük, hogy a világban tapasztalható, egyre inkább mélyülő káoszban a hívő emberek dolga nem az elhallgatás, nem az egymás ellen való harc, hanem sokkal inkább annak közös megvallása, amin egyetlen emberi rendszer sem képes változtatni.

Bizonyosságunk, hogy a Mindenható Isten nem változik és nem is változtatható. Ennek adta kétségtelen bizonyságát az egész világ számára abban is, hogy a megfeszített és feltámadott, majd megdicsőült Jézus által győzött, és győztes is marad örökre.

Figyelmeztetjük kortársainkat arra, hogy ezzel az Istennel menetelnek szembe, amikor személyének és örök teremtési rendjének, törvényének elfogadása helyett önmaguk és a maguk alkotta eszmék megistenítésén fáradoznak. Ennek – a Szentírás tanúsága szerint – soha nem volt jó vége még az emberi közösség történetében. Nemcsak azért, mert vannak a Mindenható Isten által kijelölt örök határok, amelyeken nem enged senkit sem büntetlenül átlépni, hanem azért is, mert a sötétség ura, az Ördög, emberölő kezdettől fogva. Tehát nemcsak belecsábítja az embert az istentelenségbe, hanem abban meg is öli. Nemcsak félrevezet, hanem a testi halálba és a kárhozatba vezet.

 

Mindezek tudatában pedig nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a világban általánosan elismert és rövidesen hazánkba látogató keresztyén lelki-vezető, a római pápa nyilatkozatai és egyházkormányzati cselekedetei nem támasztják alá azt, hogy önmagát, a reábízottakat, vagy akár a világban élő nem keresztyén embereket a Mindenható Isten személyének és örök rendjének kizárólagos tiszteletére hívná és vezetné.

 

Ennek egyik megdöbbentő példája, amikor Kanadában, az ottani bíborosi kar kíséretében, a megbékélés és bocsánatkérés jegyében aktívan részt vett ősi pogányságot gyakorló sámánok és varázslók szertartásán, majd megengedte, hogy egy római katolikus templomban a sámánok és varázslók elvégezhessék szertartásaikat.

Ezzel a megnyilvánulással annak adta jelét, hogy semmibe veszi a Tízparancsolat Istenének kijelentését, valamint lemond a keresztyén hit által egyedül üdvözítőnek tartott Jézus Krisztus evangéliumának hirdetéséről.

 

További tény, hogy elhajlásának következményeként a világ-keresztyénséget is megosztó és megbotránkoztató határozatok születtek a római katolikus egyházban jelenleg is zajló, úgynevezett „szinódusi folyamat”, vagy másként, „szinodiális út” eddigi határozataiban.

Különösen is az európai egyháztest határozatában válik egyértelművé, hogy a Szentírás igazságaihoz nem közelednek, sokkal inkább a világban eluralkodó nyílt Isten-ellenesség eszméit hozzák a római katolikus egyházba, utat nyitva az LMBTQ – Isten teremtési rendjét két lábbal tipró – ideológiájának.

„A Németországi Püspöki Konferencia elnöke, Georg Bätzing limburgi püspök kötelező jellegű, hivatalos útmutatót adott ki az egyházmegyéjében szolgáló minden plébános számára. Az útmutatóban foglaltakat minden pap köteles elfogadni és alkalmazni. Az útmutatóban foglalt 10 pont célja a homoszexualitás és a transzgenderizmus aktív támogatása és előmozdítása, a tabuk lebontása és ezáltal a szexuális visszaélések kockázatának minimalizálása.” (https://katolikus.ma – 2023.01.27)

Noha a cikk írója megjegyzi, hogy ez az útmutató szöges ellentétben áll a Római Katolikus Egyház tanításával, mégsem értesültünk mindezidáig Ferenc pápa azonnali elhatárolódásáról vagy bármiféle ellenintézkedéséről.

 

Azok tehát, akik magukat őrállónak mondják és ebből adódóan őrállóként kellene viselkedniük, maguk is a megtévesztés áldozatai lettek, akik nemcsak, hogy nem óvják, hanem egyenesen bűnbe vezetik a rájuk bízottakat.

 

Istentől kapott lelki látásunk, és annak bennünket megszólalásra kötelező felelőssége tudatában szeretettel intünk minden testvérünket, hogy bölcsen viszonyuljon Ferenc pápa közelgő magyarországi látogatásához, ne vegyen részt a programokon, s óvjon a részvételtől másokat is!

Imádkozzunk az Isten igazságaitól elfordultakért, valamint azért, hogy hazánk, különösen is a hívő emberek lelki életére a lehető legkisebb kárt jelentse majd ez a látogatás!