BSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS 2022.

A Biblia Szövetség Egyesület 2022. április 2-án Pécelen tartotta a 2022. évi általános küldöttgyűlését, ahol a napirenden az egyesületi gazdálkodás, az Alapszabály-módosítás, valamint a tisztségviselők választása szerepelt.

A 10 óra után kezdődő küldöttgyűlés nyitó áhítatát Alföldy-Boruss Dezső tartotta a 2Sám 23,5. igevers alapján, és beszélt az Isten által kötött szövetség személyes részéről, illetve a közösségre, s itt első renden a Biblia Szövetségre vonatkoztatható tartalmáról.

  • A napirend lényeges tartalmi eleme volt az elnökségi beszámoló ismertetése, az azt követő vita, illetve annak elfogadása. Az elnökségi beszámolót Sipos Aba Álmos főtitkár és dr. Makrai Tibor ismertette.
  • Következett a 2021. év egyesületi gazdálkodásának megismerése, tárgyalása, a beterjesztett beszámoló elfogadása, majd a 2022. év gazdálkodásnak megvitatása, a költségvetés hatályba helyezése. Mindezeket megalapozta a Felügyelő bizottság – küldöttgyűlést megelőző – vizsgálódása, az elkészült jelentésének ismertetése (Móréh Tamás) a küldöttgyűlésen.
  • Az egyesületi Alapszabály a Biblia Szövetség alapdokumentuma, aminek több szakaszát is módosították a küldöttek. Változtattak a Tanács összetételén, miszerint ezentúl 12 rendes tag és két póttag dolgozik majd a testületben, törölték azt a szabályt, hogy az elnök – a tisztújító küldöttgyűlésen – a tisztségviselők nevében lemond megbízatásukról, s az újonnan megválasztottak elfoglalják tisztségüket a megválasztásukat követően. A módosítás lényege, hogy a tisztségviselők kitöltik a tisztségük öt éves időszakát, s az új alapszabályi módosítás szerint a megválasztott tisztségviselők megbízatása 2022. április 9-től 2027. április 8-ig hatályos. Módosították a Felügyelő bizottság összetételét is, miszerint a bizottság három rendes és egy póttagból áll.

Az Alapszabály-módosítás a bírósági bejegyzéssel lesz hatályos.

  • Titkos szavazással tisztújítást is tartottak, az új tisztségviselők a következők:

Elnökség: dr. Makrai Tibor elnök, Alföldy-Boruss Dezső alelnök, Sipos Aba Álmos főtitkár, dr. Mikolicz Gyula titkár (tisztségét 2023.07.31-ig tölti be),

Tanács: dr. Cs Nagy János (akit a küldöttgyűlést követő tanácsülésen a tagok vezető tanácstagnak választottak), Horváth Géza, dr. Hotorán Gábor János, Margit István, dr. Mikolicz Gyula ifj., dr. Nagy Péter Mihály, Nyírő Ottó, dr. Pauk János, Sipos Ajtony Levente, dr. Szilágyi Imre Miklós, Weber István, Zila Péter tag, Nagy Zsolt Béla és Vezsenyi Péter póttag,

Felügyelő bizottság: Móréh Tamás elnök és tag, Kovács István és Nyírő Anna tag, Kiss Andrea póttag,

Fegyelmi bizottság: dr. Földesi András és Lóránt Gábor tag, dr. Varga Katalin és Földvári Tibor póttag, a bizottság elnökének az alakuló tanácsülés Zila Pétert választotta.

 

A záróáhítatot dr. Hotorán Gábor a Kolossé levél 1,3-10. versek magyarázatával tartotta a Krisztusban nyert reménységről, a Krisztusba vetett bizalom fontosságáról és a reménység hirdetéséről, mint a BSz következő fontos feladatáról.

A küldöttgyűlés programjában a közös éneklés, az imaközösség a lelki közösséget erősítette, s ajándék volt számunkra a szünetekben és a programot követően a testvéri találkozás is.

A küldöttgyűlést dr. Makrai Tibor elnök vezette, az énekeket hangszeren Móréh Tamás kísérte. A küldöttgyűlésen 60 szavazásra és tárgyalásra jogosult tagból 50 jelent meg és vett részt a közös munkában, 17 személy (bizottsági tagok, póttagok, szolgálati ágak munkatársai) pedig elnökségi meghívottként tárgyalási jogosultsággal vett részt a küldöttgyűlésen. A szavazatszámláló bizottság tagjai voltak: Vinczéné Kecskeméti Ildikó, Záborszkyné Szász Lídia Dóra, dr. Mikolicz Ákos (elnöke is), Móréh Tamás és Tamás Balázs, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Mikolicz Gyula ifj., hitelesítésére Radnai Katalin és Zila Péter kapott megbízást, Budai Judit és Mikolicz Boglárka a regisztrációnál szorgoskodott, Margit Julika vezetésével Latinovits Ágota, dr. Nagy Péterné Klárika, Pistai-Király Erika, Radnai Katinka és Teszárik Irén segített az ételek, italok felszolgálásában, Horváth Mária és Váraljai János a „mindenes szolgáló”, Mikolicz András pedig a technikus feladatát vállalta.

A küldöttgyűlés – lelki gazdagságával – csendesnapot is jelentett a résztvevőknek.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a szüneteket nem lehetett a szabadtéren eltöltenünk, hiszen – a már hónapok óta várt – áldott eső áztatta hazánkat, így a BSz ingatlanát is.

Köszönjük Istennek a testvéri légkört, a békességben hozott döntéseket, a megválasztott régi és új munkatársakat, és a reményteljes jövőt a szolgálathoz, a bizonyságtételhez és testvéri közösséghez.

*

 

A küldöttgyűlésen ismertetett elnökségi jelentést ITT olvashatják.

 

A 2021. év gazdálkodásáról hozott küldöttgyűlési határozat:

5/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a Biblia Szövetség Egyesület 2021. évi gazdálkodása beszámolóját 5.055.613 Ft nyitóegyenleggel, 31.648.059 Ft bevétellel, 31.967.065 Ft kiadással és 5.808.174 Ft záróegyenleggel elfogadta.

A Kiss B. Júlia Alap 2021.évi gazdálkodását 55.093.485 Ft nyitóegyenleggel, 5.167 Ft bevétellel, 5.007.740 Ft kiadással és 50.090.912 Ft záróegyenleggel elfogadta, és elrendeli az írásos beszámolók jegyzőkönyvhöz csatolását.

 

A 2022. év költségvetéséről hozott küldöttgyűlési határozat:

6/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a Biblia Szövetség Egyesület 2022. évi gazdálkodásának költségvetését 5.808.174 Ft nyitóegyenleggel, 36.090.500 Ft bevétellel, 41.740.000 Ft kiadással, 158.674 Ft záróegyenleggel elfogadja és hatályba lépteti.

A Kiss B. Júlia Alap 2022. évi költségvetését 50.090.912 Ft nyitóegyenleggel, 5.000 Ft bevétellel, 8.008.000 Ft kiadással, 42.087.912 Ft záróegyenleggel elfogadja és hatályba lépteti, és elrendeli az írásos költségvetés jegyzőkönyvhöz csatolását.

 

A BSz Alapszabályának módosítására hozott küldöttgyűlési határozat:

7/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat: ’A Biblia Szövetség Egyesület az Alapszabályát módosítja az „idézőjelbe” tett szövegrészekkel (kurzívval a törlendő, félkövér betűvel az újonnan megállapított szövegrész):

– törlésre kerül a 9.§ (9) bekezdésből: „Általános tisztújításkor a küldöttgyűlést a titkos szavazás megkezdésétől az eredmény kihirdetéséig a szavazatszámláló elnök vezeti. Az eredmény kihirdetése megkezdésekor az addigi tisztségviselők (Elnökség, Tanács és bizottságok rendes és póttagjai) megbízatása megszűnik.” és a „Tisztújításkor a szavazatszámlálók a Választási bizottság, az Elnökség a küldöttgyűlésnek megválasztásra a választás előkészítését addig végző Jelölő bizottság tagjait, elnökét ajánlja.” rész. A bekezdés új szövegrésszel egészül ki: „A küldöttgyűlésnek a tisztújításra javasolt személyeket az elnökség nevében az elnök jelenti és mutatja be.”,

– a 11.§ (1) bekezdés első mondatában a Tanács tagjainak számát módosítja: „ami 12 rendes és 2 póttagból áll”,

– a 12.§ b)-ből törli a 4. mondatot: „Az elnökségi tag tisztsége a tisztújító küldöttgyűlésen megszűnik, a küldöttgyűlésnek vagy meg kell erősíteni további, a határozatban megjelölt időtartamra az elnökségi tagságot, vagy új elnökségi tagot kell választani.

– a 13.§ (1) bekezdésben a harmadik mondat kiegészül a következő módon: „Az egyesület működését és gazdálkodását a három tagú és egy póttagú Felügyelő bizottság ellenőrzi.”,

– a 16. § első mondatában törlésre kerül: „, a tisztségük megszűnik a következő tisztújító közgyűlésen, a választási eredmény kihirdetése megkezdésekor” mondatrész,

– a 16.§ második mondatából törlésre kerülnek a: „, hasonló feltétellel,” szavak,

– a 16.§ kiegészül a következő mondattal: „A 2022. április 02-i tisztségviselő választáson mandátumot szerzett személyek tisztségüket 2022. április 09 – 2027. április 08. közötti időszakban, a titkár pedig a 2022. április 09 – 2023. 07. 31. közötti időszakban töltik be.”,

az Alapszabály új, 35.§-sal egészül ki: „35. §. A 2022. április 2-án módosított Alapszabály a bírósági bejegyzéssel lép hatályba.

– az Alapszabály záró szakasza törlésre kerül: „Módosításokkal egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2021. január 29-ei küldöttgyűlés határozata alapján.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.”, és új zárószakasza van: „Módosításokkal egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2022. április 02-i küldöttgyűlés határozata alapján.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

– az Alapszabály új keltezése: „Pécel, 2022. 04. 02.”.’

 

A Biblia Szövetség Egyesület 2021. évi gazdálkodásának beszámolóját itt ismerheti meg: BSz_2021_eves_beszamolo