Beszámoló a Biblia Szövetség rendkívüli küldöttgyűléséről

  1. szeptember 12-én, szombaton a Biblia Szövetség Egyesület (BSz) rendkívüli küldöttgyűlést tartott Pécelen, az egyesületi székházban.

Az eseményről az alábbiakban számolunk be.

 

A küldöttgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, ami ebben az esztendőben kétszer „ülésezett”. Először, mivel a járványveszély miatt nem tarthattunk zárt rendezvényt, elektronikusan, illetve postai levelezéssel tárgyalta és hozta meg határozatait a 2019. év beszámolóiról (elnökségi beszámoló, gazdálkodási beszámolók, közhasznúsági jelentés), ill. az éves költségvetés elfogadásáról. Döntött a tagdíjat az előző esztendőben nem fizetők mentesítéséről is.

 

Másodszor – szabályos összehívás és a résztvevők megfelelő időben történt tájékoztatása után – szeptember 12-én, már személyes részvétellel rendeztük meg a rendkívüli küldöttgyűlést.

A gyűlés összehívását tisztségviselő (főtitkár) választása indokolta, és ehhez az Alapszabályt is módosítani kellett, illetve egyéb, a működést segítő határozatokról is döntöttek a küldöttek.

A küldöttgyűlést 10:30 órai kezdettel dr. Makrai Tibor BSz elnök, küldöttgyűlést levezető elnök nyitotta meg, majd Molnár Sándor tanácstag áhítatában a 68. Zsoltár 20 ─21. versek alapján az Isten előtti elcsendesedésről, az előtte való megállásról szólt. Kiemelte, hogy a szabadító Isten a mi reménységünk, ő hozott ki minket a halálból, és tartott meg kegyelme szerint. Gondviselésével megőriz a jelenlegi helyzetben is – ezért bízzunk benne, és kérjük segítségét.

Ezt követően a küldöttgyűlés döntött a napirendről, megválasztotta a jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőit és a szavazatszedő bizottság tagjait.

A napirendnek megfelelően ifj. dr. Mikolicz Gyula, a szavazatszedő bizottság elnöke tájékoztatta a gyűlés résztvevőit a főtitkár választás indokáról, annak a tanács és elnökség általi előkészítéséről, majd bemutatta a főtitkár megválasztására javasolt személyt, Sipos Aba Álmos tanácstagot.

Ezt követően a jelölt, Sipos Aba Álmos személyesen is megerősítette, hogy a jelölést elfogadta, és megválasztása esetén azon kíván munkálkodni, hogy a hívő testvérek még jobban szeressék az Urat és egymást, hogy közösségünk egysége és szolgáló lelkülete erősödjék.

Ezt követően a felvetett kérdésekre a jelölt, illetve az elnökség tagjai válaszoltak, majd a szavazatszedő bizottság elnöke elrendelte a titkos szavazást (a szavazati joggal is rendelkezők érkezéskor, a regisztrációnál megkapták a szavazólapot), ezt követően az összegyűjtött szavazatokat a bizottság egy külön teremben dolgozta fel.

A szavazatszámlálás alatti szünetet követően a bizottság elnöke kihirdette a választás eredményét, Sipos Aba Álmost a küldöttgyűlés 47 „igen” szavazattal, két tartózkodással, „nem” szavazat nélkül főtitkárnak megválasztotta.

Makrai Tibor az elnökség, a tanács és a jelenlévők nevében köszöntötte a megválasztott főtitkárt, életére és szolgálatára áldást és bátorítást kért.

A küldöttgyűlés az Alapszabály módosításával és működést segítő határozat hozatalával folytatódott. A határozatokat egyhangúlag hozta meg.

Az ebédszünetet követően Alföldy-Boruss Dezső tanácstag „Kiöntöm lelkemet minden testre” – a karizmatikus és pünkösdi mozgalmak gyakorlatának, jelenségeinek biblikus értelmezése. címmel ismertette a mozgalom gyökereit, egyháztörténeti visszatekintést adott, és felvázolta napjaink Biblia-ellenes jelenségeit. Beszélt arról, miként kell Isten hívő népének viszonyulnia e mozgalomhoz, hogy védve legyen a tévtanításoktól.

A záró áhítatban dr. Cs. Nagy János vezető tanácstag a Rm 16,25 ─ 27 alapján Isten dicsőségéről, dicsőítéséről beszélt, ill. arról, hogy az ige miként erősít meg minket a hirdetésére és az evangélium képviseletére, és hogyan készüljünk fel a tévtanítások elleni harcra. Mindebben segítséget nyújt a Szentírás, amely szilárd, örök és mennyei alapot nyújt munkánkhoz, szolgálatunkhoz – engedelmességre és hitre serkent.

A küldöttgyűlést imaközösség (dr. Viczián Miklós alelnök vezette), majd áldás után a levezető elnök 16.05-kor bezárta.

 

A küldöttgyűlés – az Alapszabály szerint – zártkörű rendezvény volt, ahol 58 tárgyalási és határozathozatali joggal meghívott személyből 49-en jelentek meg, illetve külön meghívással jelen voltak az egyesület bizottságainak tagjai, a szolgálati ágak és a körzetek felelősei, valamint a küldöttgyűlésen szolgálók közül (csak tárgyalási jogosultsággal rendelkező) 16 személy. A határozatképességhez 30 határozathozatali jogosultsággal is rendelkező küldöttnek kellett jelen lennie és szavaznia, a megjelentekre tekintettel pedig az Alapszabály módosításához legalább 37, a főtitkár megválasztásához pedig 25 igen szavazatra volt szükség. A küldöttgyűlés végig határozatképes volt, a határozatok meghozataláig legalább 48 személy jelen volt és részt vett a döntésekben.

 

* * *

Sipos Aba Álmos főtitkár bemutatása

1969-ben született Nagykátán. Édesapja akkor Tápiószele és a környező falvak református lelkipásztora volt, ott nőtt fel szerető családi körben, 10 testvérével együtt.

Gyermekkorától evangéliumi, kálvinista lelki légkör vette körül. Középiskolás évei alatt ragadta meg személyesen is Urunk kegyelme, s ezért dönthetett úgy, hogy életét neki szenteli.

Cegléden érettségizett, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója lett. 1993 óta szolgál református lelkészként. 1993 óta házas, felesége Mónika, aki munkatársa a szolgálatban. Urunk 3 leánygyermekkel ajándékozta meg őket, a család a második unoka megérkezését várja.

Magyarországon sokfelé és sokféle környezetben volt lehetősége szolgálni. 2005-től a Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség lelkipásztora.

A Biblia Szövetségnek alapító – és a szolgáló közösségnek a kezdetektől aktív – tagja. A bibliaiskolának 2014-től tanára, a Tanácsnak 2017-től tagja. A csendesnapok, csendeshetek, konferenciák rendszeres szolgálója, a Biblia és Gyülekezet folyóiratunk szerzője. Álmos a Biblia Szövetségben közismert, kedves személyén, lelki szolgálatain keresztül Isten Szentlelke már eddig is sokakat meggazdagított. Az Úr Jézus és az Ige szeretete minden szolgálatának, gyülekezeti munkájának jellemzője.