HÁZIREND ÉS NYILATKOZAT

Biblia Szövetség Egyesület (BSz)
2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.

HÁZIREND ÉS NYILATKOZAT
ALAPFOKÚ BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM, 2019-2020. TANÉV

– A bibliaiskolai oktatás a BSz egyik szolgálati ága, ami szervesen kapcsolódik szervezeti céljához, Alapszabályához, Hitvallásához. A lelki munka és az oktatás alapelvei segítik a szolgálókat és a hallgatókat tanulmányaikban, hitbeli növekedésükben, bizonyságtételükben.
– Ajánlott, hogy a hallgató ismerje meg a BSz hitvallását és az oktatás alapelveit. A bibliaiskolai oktatás egyik célja, hogy a hallgatók azokkal azonosulni tudjanak.

– A BSz programjait az evangélium és a keresztyén etikai normák szerint szervezi, és a programok valamennyi résztvevőjétől elvárja ennek támogatását. Aki a közösségi szabályokat megszegi, az önmagát zárja ki a részvételből, és a továbbiakban a szervezettel szemben nem jogosult semmiféle követelésre.
– A szolgálatra való felkészülés szerves része a többi ember iránti keresztyén magatartás elsajátítása és gyakorlása: a többiek érdekeinek tekintetbe vétele, az elöljárók és társak tisztelete, a másik nem iránti, Jézus Krisztus tanítványaihoz méltó viszonyulás. Szükséges, hogy a keresztyén élet és a társakkal való kapcsolat mindig Isten dicsőségét szolgálja, és bizonyságtétel legyen a kívülállók számára.
– A hallgató a meghirdetett előadási napokon pontosan jelenjen meg, az előadásokon aktívan vegyen részt, várható hiányzását előre jelezze! Jelenlétét a jelenléti ív aláírásával – a délelőtti és délutáni részvételt külön is – igazolja.
– A hallgató/résztvevő jogosult az előadással kapcsolatban (az előadás zavarása nélkül) kérdéseket feltenni, az előadótól feladata elkészítéséhez tanácsot, segítséget kérni.
– Hangfelvétel csak az oktató/előadó előzetes engedélyével készíthető, de az nem osztható meg közösségi portálon, sajtótermékben, és nem készíthető abból más által elérhető forrás!
– A BSz, a bibliaiskolai tanárok és az oktatást segítő személyzet minden segítséget és támogatást megad ahhoz, hogy a hallgató sikeresen és haszonnal, két tanév alatt elvégezhesse a bibliaiskolát. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a hallgató is aktívan vegyen részt a közös munkában.
– A tantárgy a meghirdetett tanévben teljesíthető a tanítási napokon való részvétellel és feladatteljesítéssel. Tantárgy előre nem teljesíthető (első éves hallgató másodéves tantárgyat nem teljesíthet).
– Minden tantárgyat oktató tanár az előadáshoz kapcsolódó feladatot ad (esszé, teszt vagy egyéb), a megoldást írásban kell a megadott címre elektronikusan beküldeni (papíron beküldeni elektronikus kapcsolat hiányában lehet). A megküldött megoldást vagy az oktató, vagy az általa megbízott (pl. a bibliaiskolai titkár, BSz központ – ezekben az esetekben a tanár értékelési szempontokat ad át az ellenőrzőnek) ellenőrzi, értékeli.
– Értékelési minősítés: nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt. A feladat teljesített lesz a határidőre benyújtással (késedelem indokolt esetben engedélyezhető) és legalább megfelelt minősítéssel.
– Nem felelt meg értékelés esetén újabb feladat-teljesítés a következő tanévben lehetséges.
– A kétéves bibliaiskola hiányzás nélkül, megfelelő minősítésű feladat-teljesítéssel a második tanév végére elvégezhető. Hiányzással és/vagy nem teljesített feladat miatt három vagy több tanév alatt abszolválható.
– Hiányzás, be nem nyújtott vagy nem megfelelően teljesített feladat esetén a következő tanévek valamelyikében a tárgy ismét felvehető. Ezt legkésőbb egy héttel a tárgy oktatási napja előtt jelezni kell a bibliaiskolai titkárnál, aki a felvételt nem tagadja meg. A hallgató az így felvett tárgy hallgatására jogosult, de kötelezett 3.000 Ft napi tandíj megfizetésére, amit előzetesen banki átutalással, vagy az oktatási napon pénztárba befizetéssel teljesíthet.
– A bibliaiskola hallgató – a hallgató által megkezdett tanév végén – látogatási igazolást (index/bizonyítvány) kap, amiben a lehallgatott és feladat-teljesített tárgyakat igazoljuk.
– A bibliaiskola elvégzését oklevéllel igazolja a BSz. Oklevelet az a hallgató kap, aki a tantárgyakat lehallgatta, az előírt feladatokat legalább megfelelt minősítéssel teljesítette. Az Oklevelet a tanévzáró rendezvényen adjuk át. Az Oklevél minősítése megfelelt, vagy – tanévenként legalább három tantárgy kiválóan megfelelt minősítésű feladatteljesítés esetén – kiválóan megfelelt lehet.
– A bibliaiskola hallgatója a meghirdetett éves díjat köteles fizetni, a befizetett részvételi díj jogosítja őt a tanfolyamon való részvételre, a sokszorosított segédletekre, az infrastruktúra mindenkit megillető (fűtött tanterem, közösségi terek, mosdók stb.) igénybevételére. A hallgató az első tanévre befizetett részvétel díjnak megfelelő éves részvételi díjat fizethet a második tanévre is, ha évkihagyás nem történt. A hallgatót ebben az esetben nem kötelezi a következő tanévre meghirdetett esetleges tandíjemelési különbözet megfizetése.
– A hallgató rendkívüli indokkal (pl. súlyos betegség), kérelem alapján jogosult arányos részvételi díj visszatérítésére. Hanyagság, gondatlanság vagy a szabályok megszegése miatti kimaradás visszatérítési igényt nem támaszt.
– A hallgató a szünetekben meleg teát fogyaszthat, ill. kávét vásárolhat. Az étkezdében hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, asztal, szék, evőeszköz, pohár ingyenesen rendelkezésre áll. A használt eszközöket a kijelölt helyre kell tenni.
– Külön díjazásért igényelhető meleg ebéd, ill. szállás a tanulmányi napot megelőző és/vagy azt követő éjszakára. A szállás igénybevételére a szándékot a tanítási nap előtti szerdáig kell bejelenteni, a szállást a BSz székhelyén, annak vendégszobájában jelöljük ki, reggelit-vacsorát nem, de teakonyha használatot biztosítunk.
– Dohányozni az ingatlan területén nem szabad.
– Szeszesitalt fogyasztani az ingatlan területén nem szabad.
– A hallgatót károkozáskor a Ptk-ban (Polgári törvénykönyv) szabályozott felelősség terheli.
– A hallgató tudomásul veszi, hogy a BSz nem akkreditált oktatási intézmény, ezért a tanfolyamra nem vonatkoznak a köz- és felsőoktatás jogszabályai és az ahhoz kapcsolt kedvezmények és jogosultságok (pl. diákigazolvány, ösztöndíj). A végbizonyítvány nem jogosít munkahely létesítésére, akkreditált intézményben való továbbtanulásra, de ajánlólevél a keresztyén gyülekezeti munkához és a BSz rendezvényein, programjain történő szolgálathoz.
– A meghirdetett rendezvényen a Biblia Szövetség Egyesület hang- és képfelvételt is készíthet, amit saját célja megvalósításához felhasználhat. Ön a részvétellel ezt elfogadja és ehhez beleegyezését adja.

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.” (Zsolt 111,10)

Alulírott a házirendet elfogadom, a Biblia Szövetség Hitvallását, az Oktatási és lelki munka alapelveit megismertem, igyekszem a tanfolyamon azoknak szellemében részt venni, szorgalmas tanulással készülni, életemmel is bizonyságot tenni Jézus Krisztusról.

Pécel, 2019. augusztus 13.

Név:

Tanfolyam:

Keltezés és aláírás: