Májusi áldás

BSz majusi csendesnap 2016 sBeszámoló a Biblia Szövetség Egyesület csendesnap-küldöttgyűléséről

Rendhagyó volt a Biblia Szövetség Egyesület (BSz) május 7-én, Budapesten, a Nagyvárad téri református templomban megtartott tavaszi csendesnapja és küldöttgyűlése. Egyrészt az eddigi közgyűlés helyett először tarthattunk küldöttgyűlést, másrészt a küldöttek is részt vehettek a csendesnap programjának jelentős részén.

Az érkezők Túrmezei Erzsébet A lábnyomok című versét tartalmazó plakátot, a gyűlésre is regisztráló küldöttek pedig értékes könyveket is tartalmazó munkacsomagot vehettek át. Tíz órakor dr. Viczián Miklósnak, a BSz alelnökének köszöntésével, majd Zila Péter helyi lelkipásztornak és a BSz tanácsa tagjának igeolvasásával (Jel 22,1-5) és áldást kérő imádságával kezdődött a csendesnap.

A lelki program összefoglaló címe Jézus Krisztus parancsolata (Mt 22,34-40) volt. A kezdő áhítatban Tamás Balázs lelkipásztor (a péceli kétszemeszteres bibliaiskola egykori diákja) Kicsoda a te istened, urad? kérdésre irányította figyelmünket. Napjaink egyik olyan kérdése ez, amire mindenki gondolkodás nélkül ad választ: Voltaképpen mindegy, hogy melyik istent szeretjük, mert minden vallás, ideológia istene ugyanaz a személy. Minden isten olyan, amilyennek mi elképzeljük, megalkotjuk, vagy amelyiket mi kiválasztjuk magunknak. Így tartalom nélküli szlogen lett a „Szeressük istent!” felszólítás. A hamis istenkép propagálóit az Úr számon fogja majd kérni. Ahhoz ugyanis, hogy szeressük az Istent, ismernünk kell őt: első sorban, mint szabadítót (szabadító Urat) és mint Megváltót. Éppen ezért szüntelenül törekedjünk az ő megismerésére!

Molnár Sándor lelkipásztor, a BSz tanácsának tagja a Hogyan szeretheted Istent a parancsolat szerint? kérdést tette fel a hallgatóknak. Ma már kevés embernek kérdése ez, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé fontos kérdés lenne. A zsidó nép már az ókorban is komolyan vette S’má Jiszráél intését: „Halld meg, Izráel: az ÚR, a mi Istenünk az egyetlen ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (5Móz 6,4-5). Az igazság viszont az, hogy bár az igét megtanulták, és mint imádságot naponta elmondták, mégsem hozta ez közelebb az embert Istenhez. Krisztusban lett valósággá számunkra Isten megismerése. Azóta érthető, hogy a teljes szívvel, teljes erővel (önmagunk teljes odaadásával) Isten dicsőítés teljesíthetetlen feladat elé állít minden embert, aki Jézus Krisztus megismerése nélkül próbál eleget tenni a felszólításnak.

Ezt követően a templomban elkezdődött a küldöttgyűlés, a csendesnap pedig folytatódott az altemplomban, ahol Sípos Aba Álmos lelkipásztor izgalmas és érdekfeszítő közös „nagy csoportos” beszélgetésben keresett választ a kérdésre: Hogyan szeretheted embertársadat a parancsolat szerint? Ezek a témakörök különösen is érdekesek: Mit jelent szeretni? Ki a felebarátunk? Hogyan szeretjük magunkat? Az utóbbi azért fontos, mert az ige szerint úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan önmagunkat szeretjük.

Közben – a templomban – a küldöttgyűlést dr. Makrai Tibor, a BSz elnöke megnyitotta, majd vezette, Sípos Ajtony Levente lelkipásztor, mint küldött, imádságban kért áldást a közös munkára, és az ő hálaadásával és áldásával fejeződött is be később a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlésre 63 teljesjogú (tárgyalási és szavazati jogosultság) tagból 53 személy regisztrált. Tárgyalási jogosultsággal 11 személy kapott meghívást, ebből 9 személy írta alá a jelenléti ívet. A küldöttek jegyzőkönyvvezetőt (Margit István), hitelesítőket (Latinovits Gizella, Borsody László), szavazatszámlálókat (Géczi Erzsébet, Vinczéné Kecskeméti Ildikó, Sípos Csaba Zsolt) választottak, majd a résztvevők személyes bemutatása után megkezdődött a közös munka. Dr. Makrai Tibor ismertette az elnökség beszámolóját, dr. Mikolicz Gyula a 2015. év gazdálkodásáról számolt be, Móréh Tamás a Felügyelő bizottság elnökeként tett jelentést. Majd következett a 2016. év költségvetésének vitája, és a küldöttgyűlés két témában módosította az Alapszabályt, illetve meghatározta a tagdíjfizetés mentesség, illetve mentesíthetőség körét. Nagyon izgalmas hozzászólásokkal gazdagították a küldöttek a beszámolók felett megnyitott vitát, különösen is az elnökségi beszámolóhoz, az Alapszabály módosításához fűztek értékes gondolatokat. A napirendre került tárgyalási anyagokat teljes egyhangúsággal (kivétel az Alapszabály módosítása, ahol két tartózkodást jeleztek a szavazatszámlálók) fogadta el a küldöttgyűlés. Az elnökségi beszámolót, a 2015. év gazdálkodásának beszámolóját, a 2016. év költségvetését, Alapszabály-változást és a tagdíjfizetési mentesség-mentesítés határozatát rövidesen megtalálják a www.bibliaszov.hu honlapunkon, és megjelentetjük a Biblia és Gyülekezet folyóiratban is.

Az ebédszünetet már a küldöttek is a csendesnap réztvevőivel való barátkozással, ismerkedéssel tölthették, s a 14 órakor folytatódó csendesnapon Bálintné Gyöngyi Pecznyik Pál versét (Boldog, aki célba ér!) olvasta fel, majd az elmúlt időszakban felvett tagok közül hatan mutatkoztak be. Megismerhettük életüket, szolgálatukat, illetve Jézus melletti döntésük folyamatát.

Kovács-Hajdu Albert lelkipásztor a záróáhítatban a csendesnapi téma mindent érthetővé tevő magyarázatával bontotta ki témacímét: Aki valóban a parancsolat szerint szeret. Hiszen számunkra a tökéletes jézusi szeretetre van szükségünk. Istennek a szeretetre vonatkozó parancsa csak kétségbe ejthet, hiszen teljesíthetetlen feladat lett számunkra: mi képtelenek vagyunk szeretni. Jézus viszont betöltötte: hiszen életét adta (Van-e annál nagyobb szeretet, ha valaki életét adja barátaiért?), és bizonyította az Atya iránti szeretetét is. Szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy ne szenvedjünk szeretet-hiányt, és ő szerethessen rajtunk keresztül. Imaközösség után dr. Makrai Tibor elnök zárszóként megköszönte a szervezők, a vendéglátó gyülekezet, az énekeket hangszeren kísérő Földvári Tibor és Móréh Tamás, valamint a hangosítást biztosító Miglinszki Péter szolgálatát, a szervezésben, rendezésben kiváló munkát végzők hozzájárulását a csendesnap és a küldöttgyűlés áldásaihoz. Zila Péter áldásmondásával befejeződött a csendesnap.

A Mindenható Istené a dicsőség az elvett lelki javakért, az áldás pedig azoké, akik ott voltak, hallották és befogadták igéjét, és haszonnal éltek a testvéri találkozás, barátkozás, ismerkedés lehetőségével.

 

(a közgyűlés és csendesnap képeit megtekintheti a Képgalériában)

 

Beszámoló a Biblia Szövetség Egyesület csendesnap-küldöttgyűléséről