Laudatio In memoriam dr. Sípos Ete Álmos 1937 – 2015

„Az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek” – írta Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek az úrvacsorai rendről. Amikor Sípos Ete Álmos, a Biblia Szövetség alapítója, főtitkára, a szervezet szíve-motorja szolgálatára emlékezem, akkor ez a páli idézet kell, hogy segítse helyesen értenünk életét: amit élete közölt velünk, azt az Úrtól kapta.

Lehetetlen egy olyan sokrétű, gazdag életművet, mint amilyen Álmos testvérünké volt, néhány percben összefoglalni, ezért én most csak a biblia szövetségi, illetve az azt megelőző, attól elválaszthatatlan szolgálatok némelyikére fogok emlékeztetni. És nem csupán, mint szervezeti vezető, hanem mint közeli lelki testvér, barát, akinek kiváltságként adatott meg, hogy évtizedek óta ismerhettem, tanulhattam tőle, és lehettem közvetlen munkatársa.

A Biblia Szövetséget érintő életműve számunkra sem a szervezet megalakulásával kezdődött.

– Az évente kétszeri tápiószelei ifjúsági napon, az 1970-es évek közepén még 50-60, a nyolcvanas évek végén már több száz fiatal hallhatta tőle az evangéliumot. A parókia, az udvar, a templom minden szegletében vendégekkel, a parókiával átellenben pedig a hatóságok éber megfigyelőjével.

– A TANYA – mással össze nem téveszthető fogalom több száz, ma már többségében középkorú vagy idősödő férfi és nő számára. A tápiószelei tanya, ahol térdelve rakta ő is kőburkolatot, kaszálta a gazt, majd lelkigondozta a csendeshéten a serdülő ifjakat. A csendeshetet nemegyszer a szolgálók lelkigondozásával kezdhette.

– Otthonukban, asztaluknál ritka volt az a nap, amikor nem kellett vendégnek is teríteni: a tápiószecsői katonák valamelyikének, a lelkésztársaknak, esetleg a holland vendégeknek, akik az éjszaka leple alatt pakolták le tiltott keresztyén könyvszállítmányukat. Ezek a vendéglátások, szolgálatok a mai viszonyok között is komoly terhelést jelentenének, így szinte elképzelhetetlen, hogyan működhetett akkor, ellenséges környezetben, a nagycsalád számára is szűkös parókián, szerény anyagi javadalmazás mellett, úgy, hogy közben sem a gyülekezeti szolgálatok prioritása, sem a család szép rendje nem borult fel. Mindez nem valósulhatott volna meg felesége, Sárika szerető együttműködése nélkül. Közismert számunkra a közöttük lévő kölcsönös tisztelet, megbecsülés és szerelmes szeretet.

A torbágyi, vidéki csendesnapok, csendeshetek, szolgálók konferenciái voltak még azok a helyszínek, alkalmak; az elhunytak közül Fekete Péter, Borbély Béla, Trausch Liza, Pásztor Gyula és – most már – Sípos Álmos pedig azok a személyek, akiken keresztül Jézus Krisztus számtalan mai BSz tag számára megalapozta, építette a lelki jövőt.

Álmos bátyánk élete következetes, kitartó építkezés volt. 1989-re elsőként ismerte fel, hogy elérkezett az idő, amikor a mozgalom hivatalos szervezetté alakulhat azokból, akik az elnyomatás éveiben is hűségesen hirdették az evangéliumot, és munkálkodtak a Krisztus-test építésén, vagyis a hitre jutottak hitének, ismeretének megszilárdításán, szolgálatba állításán. Illetve azokból, akiknek mindez szívügyükké vált. Így alakult meg, majd terebélyesedett – hazánkban a legelső társadalmi szervezetek egyikeként – a BSz. És lett Álmos ennek a szíve, motorja, lelkisége, tanítója, evangélistája, zászlaja, kormányosa. Azé a szervezetéé, amelyik Krisztus egyháza megújításának kovásza, lelkiismerete szeretne lenni a jövőben is.

Számára a Biblia Szövetség és szeretett egyháza elválaszthatatlan volt. Nem látott Istennek Bsz-ben élő népe számára más jelent és jövőt, mint azt a közösséget, gyülekezetet, egyházat, amibe a Lélek kit-kit beleszült.

Személye elválaszthatatlan a Biblia és Gyülekezet folyóiratunk születésétől, szerkesztésétől, vezércikkeitől. Bibliaiskolánk és az annak helyt adó mai székház-bibliaiskolánk egyik megálmodója, aktív tanára, az oktatási program koordinátora volt. A fontos kérdések előadássorozat két évtizedes történetében a legtöbb izgalmas előadást, mintegy százat ő tartotta, az Ébredés Alapítvány jelenleg a 16-ik könyvének, kiadványának megjelentetésére készül. A közgyűlések, a teológus és orvos konferenciák, a szolgálók és vezetők csendeshetének résztvevői tőle értesültek a nemzetközi keresztyén mozgalmakról, irányzatokról, történésekről, és felvázolta számunkra a biblikus választható jövő lehetőségét is. A tanácsüléseken bölcs tanácsaival segített átlépni a holtpontra jutott döntési helyzeteken, egyensúlyt jelentett az egymásnak feszülő vélemények között.

Számára Jézus Krisztus és az írott ige abszolút tekintély volt és maradt. Nyilvános megnyilatkozásaiban mindig következetesen ragaszkodott a Bibliából felismert, legtöbbször már az egyházatyák vagy reformátorok által rögzített elvekhez, kritikáit is erre alapozva fogalmazta meg. Személye, munkássága kihívás volt mindazok számára, akik ismerhették – különösen azoknak, akik egyik vagy másik kérdésben nem értettek vele egyet. Akik pedig sajátos egyházpolitikai szándékkal akadályozták szolgálatát, azok megtapasztalták, hogy Jézus tanítványaiban mindig az Úr szeme fényét bántják.

Igehirdetéseiben egyfelől magasra tette a mércét, másfelől hallgatóit soha nem mulasztotta el emlékeztetni Istennek Jézus Krisztusban megjelent irgalmára és könyörületére. Határozottságát látva, sokan talán nem is sejtették, hogy ugyanakkor mennyire együtt érző és mélyen emberi volt. Mindig kész volt a személyes beszélgetésekre a kereső, kételkedő emberekkel vagy a lelki problémákkal küzdő testvérekkel. Az ilyen beszélgetések után a másik fél úgy mehetett tovább, hogy van számára Remény!

Bár az utolsó két évben alkalmainkon – egészsége megromlása miatt – már csak ritkán tudott jelen lenni, az eseményeket mindvégig figyelemmel kísérte, és imádságban hordozta. Sípos Ete Álmos az a vezető volt, aki a fő irányokat világosan meghatározta, a megvalósítás részleteit viszont már rábízta munkatársaira, így mellette ki-ki saját ajándékainak megfelelően végezhette szolgálatát.

A BSz vezetősége és tagsága számára személyesen és szervezetként is nagy veszteség, hogy Álmos testvérünk nélkül kell tovább hajóznunk. Tudjuk, eltávozott közülünk a kormányos. Ennél a képnél maradva mondhatjuk, hogy ő már megérkezett a biztos kikötőbe. Számunkra az ad vigasztalást, hogy a Kapitány, akire a kormányos szüntelenül figyelt, a helyén maradt.

 

Dr. Sípos Ete Álmos emléke, gazdag lelki hagyatéka legyen áldott a Biblia Szövetség tagjai és mindenki számára!

 

Dr. Mikolicz Gyula

Cegléd, 2015. 09. 20.