Történetünk – A Biblia Szövetség megalakulásáról

A Szövetség történetét megelőző kor

 

A századfordulón komoly lelki ébredés volt Magyarországon. Az ébredést munkálók közül ki kell, hogy emeljük dr. Szabó Aladár és Kecskeméthy István nevét, a szervezetek közül pedig a Bethánia CE Szövetséget, a Missziói Szövetséget, a Soli Deo Glória Szövetséget (SDG), a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (KIE).

 

Ezek az élőví­z-folyamok áldást vittek az egyházakba, amelyek újabb ébredéseket eredményeztek.

 

A második világháborút követő megújulás, felébredés évei elsősorban református majd evangélikus körökben erősödött fel. A Bethánia Szövetség, mint az ébredés egyik fontos hordozója jeles képviselőinek nevét ma is sokan ismerik: Borbély Béla, dr. Szabó Mihály, Szikszai Béni, a Vajda család tagjai, majd pedig Fekete Péterék nemzedéke. De ki kell az ébredést munkálók közül emelnünk Zsindelyné Tüdős Klárát, Túróczy Zoltánt, Sréter Ferencet is.

 

Az ötvenes évek mozgalmakat, lelki munkát betiltó és eltipró szigora elapasztotta a látványos konferenciák, csendesnapok tömegeit. De az ébredés nem szűnt meg, csak a “föld alá” kényszerült. Az itt-ott fellobbanó ébredést komoly megtorlás követte. Közösségek hullottak szét, sokan megfáradtak, volt, aki el is árulta testvéreit. Az évek múlásával a felüdülés szigeteivé váltak a hivatalosan soha el nem ismert lelkimunka helyei: Vencsellő, Vaja, Alsóvadász, Bükkszentkereszt… A másik, ma már történelmi múltú mozgalmi ág a biatorbágyi, Trausch Erzsébet (Liza) által elindí­tott ébredési munka volt. Az 1980-as évek elejére országos méretű ébredést eredményező szolgálat igazi hatása ma is érződik, és még mindig nehezen térképezhető fel a teljes valóságában.

 

A Biblia Szövetség történetének kezdetei

 

A fent emlí­tett két ébredési mozgalom (a Kelet-magyarországi és a biatorbágyi) táborába tartozók közül ölelték át egymást sokan, a Szövetség megalakulásával.

 

Már 1988-ban átérezték, hogy Isten változást készí­t országunkban mind a politikai, mind az egyházi viszonyokban. Égető szükség volt az egység hiánya, a közös, biblikus taní­tás igénye, az egészséges keresztyén irodalom, folyóirat kiadása utáni vágy.

 

1988 december eleje az az időpont, amikor néhányan (Asztalos Zoltán és felesége, Ildikó, Borbély Béla és felesége, Erzsike, Sí­pos Ete Álmos valamint Vajda Mária) először beszélgettek olyan szervezet megalakí­tásáról, amelyik összefogná az egykori és az újabb kori magyarországi lelki ébredés népét. A találkozók még december folyamán egyre bőví­tett számban folytatódtak, majd a következő év márciusában küldöttség kereste meg dr. Kocsis Elemér ref. püspököt, a Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét. A beszélgetés témája egy Református Bibliaszövetség létrehozásának lehetősége volt.

 

Az egyházi állásfoglalás és a leendő szervezeti tagok többségének döntése alapján 1989. május 1-jén, immár nem csak református felekezetű személyek találkoztak a Budapest Kálvin téri ref. gyülekezet termében. Az előkészí­tett alapszabály tervezet és hitvallás megtárgyalása után döntöttek a szervezet elnevezéséről, majd képviselőket választottak, ezzel 150 személy egybehangzó akaratával megalakí­tották a Biblia Szövetséget.

 

Az illetékes bí­róság bejegyzési végzése 1989. június 19-én érkezett meg, így a Szövetség működése hivatalossá vált.

 

Székház

 

Szekhaz_aranyesovel Több vaskos kötet gyűjti egybe székház-bibliaiskolánk épí­tésének öt éves történelmét. A tervdokumentációk és a műszaki ellenőrzés iratai is könyvespolcnyiak. 1990. keltezésű az első í­rásos emlék, amely arról tanúskodik, hogy a Biblia Szövetség vezetésében felvetődött a gondolat egy olyan épület megszerzéséről, amelyben missziói, iskolai munkát végezhetnénk, s egyúttal a Szövetség végleges központja is lenne.

 

A Szövetség először a péceli református gyülekezetnek tett vételi ajánlatot, egy testvérünk pedig a skót misszió régi, budapesti épületének megvásárlásához í­gért segítséget. Ezen kí­vül teljesen üres épí­tési terület, vagy régi iskolaépület is szóba került. Svájci lelkész barátaink voltak az elsők, akik azzal biztattak, merjük bátran az Úr elé tárni kéréseinket. Közben Németországból, a Liebenzelli Misszió vezető munkatársai is mellettünk álltak: segí­tenek!

 

Mindezek után, 1992-ben a svájci testvérek segí­tségével, sok-sok tárgyalás után, a péceli gyülekezet presbitériumának készséges támogatásával vásároltuk meg a Pécel, Kálvin térhez tartozó, 0,72 hektárnyi területet. Ott állt előttünk a hatalmas épület; körülötte az átláthatatlan “őserdővel”.

 

Hálatelt szí­vünkben pedig sorakoztak a kérdések: Hol kezdjük? Mikor? Miből? Mennyiért? Mit? Kivel?… A “tereprendezéssel” kezdtük. A hivatalos szintfelméréshez, és hogy lássuk, mink is van, két hétig több szövetségi tag is bozótot irtott, fát vágott, majd kerí­tést épí­tettünk. 1993 telén levelet küldtünk a Szövetség tagjainak: három éves időszakra kértünk adományt az épí­téshez. Közben külföldi bibliaiskolákban jártunk, tervezőnkkel együtt “álmodtuk” új székház-bibliaiskolánkat.

 
dhej

Nagy Béla és tervező csapata 1993-ban elkészí­tette az engedélyezési terveket, elkezdődött a kiviteli tervezés. Két ütemben gondoltuk megépí­teni székház-bibliaiskolánkat. Először a régi épület felújí­tásával, bőví­tésével a központi épületet (iskola, konferenciaterem, irodák, szolgálati lakások) kezdjük, majd új szárnyként a hallgatói szálláshelyeket, étterem-konyhánkat, kiszolgáló helyiségeket alakí­tjuk ki. 1994 nyarán sok vállalkozói ajánlat mellett egy budapesti székhelyű cég nyerte el az épí­tés lehetőségét. Júliusban kezdtük a bontási munkát. Csak a külső főfalakat hagytuk meg (visszabontás és utólagos ví­zszigetelés után), födém és tetőcserét, új belső terek kialakí­tását végeztük el. Az “egyszintesből kétszintest” épí­tettünk, a harmadik szintnek, mint bőví­tésnek lehetőségével.

 

1995 tavaszán az első, júliusban a második szolgálati lakást, 1996 őszén az irodákat, majd 1997. szeptemberében az egész épületet, (az első épí­tési ütem) birtokba vehettük. A Biblia Szövetség Tanácsának készsége, az épí­tési Bizottság szakmai támogatása, tagjaink – és számos nem szövetségi tag – adományai, külföldi segí­tség “eredményeként”, már 1997 őszén az első bibliaiskolai tanfolyamot, januártól rendszeres hétvégi konferenciákat, bibliaiskolát, majd 1998 októberétől a kétszemeszteres bibliaiskolánkat is új épületünkben szerveztük, rendeztük.

 

1998 őszén a német testvérek újabb lehetőséget biztosí­tottak számunkra létesí­tményünk bőví­téséhez, amikor a tetőtéri lakószobák kialakításának költségeihez való hozzájárulást felajánlották. Így 2000 tavaszán az akkori bibliaiskola lány hallgatói beköltözhettek a hat szobás (két-két szobához egy fürdőszoba-WC tartozik), összesen 15 férőhelyes kollégiumi részbe.

 

Hálaadással és igen nagy örömmel emlékezünk vissza Szövetségünk történelmének eddigi legnagyobb beruházására!